Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Dodatok č. 5 k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy

v súvislosti so šírením COVID-19

 

Usmernenie riaditeľa školy  platné od 01. 10. 2020   k postupu Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19. Usmernenie je vydané na základe odporúčaní MŠVVaŠ zo dňa 29. 09. 2020.   

viac

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,

riaditeľ školy vydáva dodatok k „Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19 zo dňa 26. 08. 2020 . Dodatok obsahuje  zmeny vykonané na základe aktualizácie manuálu MŠVVaŠ SR „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021“ zo dňa 16. 09. 2020, ktoré sú prispôsobené na podmienky školy.

Nižšie Vám prinášane opatrenia platné do 30. 09. 2020. Celý dokument nájdete v prílohe.

viac

Ponuka krúžkov na GCM

2020 / 2021

Žiaci už dostali vzdelávacie poukazy, môžu ich použiť ako platidlo za krúžkovú činnosť v škole, na internáte, v centrách voľného času, v Cirkevnom centre voľného času na Klokočine, v jazykových školách a v ľudových školách umenia.

viac

Vážení rodičia, milí žiaci,

 


v prílohe nájdete "Dodatok č. 1 k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19" , ktorý je platný od 16. 09. 2020.

Dodatok od 16.09.2020

vedenie školy

viac

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách Vám oznamujeme, že riaditeľ Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra  

p o s k y t u j e

z prevádzkových a organizačných dôvodov

riaditeľské voľno dňa 14. 09. 2020 (pondelok) pre žiakov Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra .

 

Mgr. Radoslav Rusňák  - riaditeľ školy

viac

Vážení rodičia, milí žiaci.

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na Nitrianskych školách a po porade so zriaďovateľom a RÚVZ v Nitre, nebude spoločná svätá omša na začiatok školského roka. Žiaci prídu 2.9. do školy podľa nasledovného rozvrhu.

viac

Vážení rodičia,

 

pred začiatkom šk. roka 2020/2021 je povinnosťou zákonného zástupcu žiaka vyplniť Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka.  Vyplnené tlačivá odovzdá žiak triednemu učiteľovi v stredu 2. 9. 2020.

Tlačivá na stiahnutie:

Zdravotný dotazník žiaka

Vyhlásenie zákonného zástupcu

  V prípade, že si formuláre nemáte kde vytlačiť, budú k dispozícii vo vestibule školy 28.8.2020  a 31.8.2020  v čase od 7:30 do 14:00 hod.

viac

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že testovanie novoprihlásených žiakov do jazykovej školy E-KU v šk. roku 2020/2021  sa z dôvodu šírenia koronavírusu  uskutoční 2.septembra 2020 o 10:00 hod. v priestoroch jazykovej školy E-KU v budove Stapringu.

Je potrebné dodržať všetky hygienické a protiepidemické opatrenia.

 

 

Mgr. Radoslav Rusňák, riaditeľ školy

viac

Vážení rodičia, milí žiaci,

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 na webovom sídle:

https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. 

Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. 

V priebehu nasledujúceho týždňa Vás oboznámime s konkrétnymi podmienkami upravujúcimi prevádzku a vnútorný režim na našom gymnáziu a s podmienkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove  a vzdelávaní.  Podrobnejšie informácie súvisiace s nástupom žiakov do školy zverejníme do 28.8.2020.

 

Mgr. Radoslav Rusňák

riaditeľ školy

viac

Vážení rodičia,

v spolupráci s jazykovou školou E-KU Nitra pripravujeme aj v novom školskom roku 2020/2021 jazykové kurzy anglického a nemeckého jazyka, ktoré budú v prípade dostatočného záujmu prebiehať priamo v priestoroch SKŠ Nitra po vyučovaní.

viac
Novinky v kocke
  • Dodatok č. 5 k Pokynu riaditeľa školy na z... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, riadite... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci,   v prílohe... / viac
  • Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe zh... / viac
  • Vážení rodičia,   pred začiatkom šk. rok... / viac