Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prijímacie konanie

V školskom roku 2021/2022 otvárame dve triedy štvorročného štúdia, jednu triedu bilingválneho štúdia v nemeckom jazyku a jednu triedu osemročného štúdia. 

 

 

 

A K T U A L I T YOZNAM 2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 2021:

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, 

obraciame sa na Vás s prosbou o sprostredkovanie informácie o možnosti štúdia na Spojenej katolíckej škole, Farská 19, Nitra o.z. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda.

Vzhľadom na to, že po konaní  prijímacích skúšok v májom termíne (1. kolo) nám zostali voľné miesta v študijnom odbore 7902 J gymnázium – štvorročné štúdium  a v študijnom odbore 7902 J 74  gymnázium (bilingválne (nemecké) štúdium),  riaditeľ školy na základe § 66 ods. 7 zákona 245/2008 zákona rozhodol o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne pre nenaplnený počet miest. viac

Výsledky prijímacieho konania:

Výsledky prijímacieho konania do tried 5-ročného bilingválneho štúdia

Výsledky prijímacieho konania do tried 4-ročného všeobecného štúdia

Výsledky prijímacieho konania do tried 8-ročného všeobecného štúdia 

Prosíme prijatých uchádzačov, aby potvrdili nastúpenie alebo nenastúpenie na štúdium v čo najskoršom možnom termíne najneskôr do 25. mája 2021. Potrebné tlačivá nájdete tu:

 

Tlačivá môžete poslať cez aplikáciu Edupage

(návod:  https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1681/u1685/u725 

alebo mailom na:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí na štúdium budú uchádzačom posielané poštou.

Ak sa uvoľní miesto na prijatie po žiakoch, ktorí potvrdia nastúpenie na inú školu, bude sa
pokračovať v prijímaní podľa poradia uchádzačov pod čiarou v zverejnenom poradovníku.

 

Online príprava k prijímacím skúškam 2.kolo:

 

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium na našej škole, GCM Vám dáva do pozornosti možnosť online spôsobom si zopakovať učivo potrebné ku správnemu riešeniu prijímačkových testov.

Každé stretnutie – doučovanie trvá 45 minút, začína o 16.00 hod.

 

Prezentácia z onlineprípravy na prij.skúšky na BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM.pptx

Prezentácia z online prípravy na prij. skúšky z katolíckeho náboženstva pre 4-ročné a 5-ročné gymnázium

Prezentácia z online prípravy na prij. skúšky z katolíckeho náboženstva pre 8-ročné gymnázium

 

Ukážka príkladov z prijímacích skúšok z matematiky

Ukážka príkladov z prijímacích skúšok z matematiky na 8-ročné gymnázium

Ukážka prijímacích skúšok zo slovenského jazyka na 8-ročné gymnázium

 

Doučovanie je bezplatné

Na pripojenie použite uvedený link.

Termíny konania online prípravy - doučovania na GCM:

Študijný odbor: Gymnázium – bilingválne štúdium 5-ročné
Termíny:
15. júna 2021- informácie a ukážky testu o všeobecných jazyk. Predpokladoch Link na pripojenie 
16. júna 2021 – zopakovanie katolíckeho náboženstva Link na pripojenie 

Študijný odbor: Gymnázium všeobecné 4-ročné
Termíny:
MAT: 17. 6. 2021  Link na pripojenie
SJL: 15. 6. 2021  Link na pripojenie 
KNB: 16. júna 2021 opakovanie katolíckeho náboženstva  Link na pripojenie 

Tešíme sa na Vás
GCM Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/2021:

 • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť do 8.4.2021 do základnej školy najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole, z toho

    -najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a
    -najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania.

 • Forma podania prihlášky je možná:

-elektronická (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola), bez podpisu zákonného zástupcu alebo
-listinná (papierová) v tlačenej forme na tlačive č. 056 MŠVVaŠ SR alebo na tlačive č. 062 MŠVVaŠ SR, s podpisom zákonného zástupcu.

 • Na jeden konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku, a to buď v elektronickej alebo v listinnej forme.
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor sa do prihlášky na našu školu NEPRIKLADÁ.
 • K vyplnenej prihláške je možné priložiť kópiu vysvedčenia v prípade, ak bol žiak z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne.

 

 • Zákonný zástupca žiaka do 8.4.2021 doručí riaditeľovi základnej školy najviac 4 prihlášky na strednú školu aj s prílohami.

Ak bol žiak za prvý polrok šk. roka 2020/2021 hodnotený
a) k 31.1.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.2.2021,
b) k 31.3.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.4.2021.

Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú:

-elektronicky overené riaditeľom školy cez školský informačný systém alebo
-v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy.

 

Celé znenie Usmernenia nájdete Tu

 

NÁVOD ako podať PRIHLÁŠKU na strednú školu cez Edu Page základnej školy, ktorú navštevuje prihlasovaný žiak. Zákonný zástupca žiaka na vyplnenie elektronickej prihlášky na SŠ môže POUŽIŤ prihlasovacie meno a heslo svojho dieťaťa - prihlasovaného ŽIAKA.

Návod ako sa prihlásiť na strednú školu cez EduPage

 
 
 


V prípade otázok píšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
alebo volajte na 0915/205 803, 0910/588 000 

INFORMÁCIA pre UCHÁDZAČOV o BILINGVÁLNE ŠTÚDUM,
KTORÍ SÚ ŽIAKMI 8-ročných gymnázií

Vážení rodičia, milí uchádzači,
do študijného odboru gymnázium bilingválne štúdium môžu byť prijatí aj uchádzači z TERCIE alebo KVARTY, teda z 3. alebo 4. ročníka osemročných gymnázií. Títo žiaci už sú žiakmi strednej školy, preto ich zákonný zástupca nepodáva prihlášku na ďalšiu strednú školu, ale žiadosť riaditeľovi Spojenej katolíckej školy o prestup podľa § 35, odsek 2 školského zákona č. 245/2008 Z.z. Žiadosť nájdete v prílohe č. 1.

Zákonný zástupca žiaka z tercie alebo kvarty v GCM posiela žiadosť riaditeľovi Spojenej katolíckej školy o zmenu študijného odboru podľa § 34, odsek 2 školského zákona č. 245/2008 Z.z.
Žiadosť nájdete v prílohe č. 2.

Prijímacie konanie bude mať v prípade týchto uchádzačov charakter rozdielovej komisionálnej skúšky, ktorej obsah je totožný s kritériami prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021. Prestup sa môže uskutočniť začiatkom piateho, respektíve štvrtého ročníka.

Vzor žiadosti:
Príloha č. 1: Žiadosť o prestup na bilingválne gymnázium
Príloha č. 2: Žiadosť o zmenu študijného odboru na bilingválne štúdium

 Termíny prijímacieho konania na GCM:

Študijný odbor: 7902 J 74  gymnázium – bilingválne štúdium 5-ročné

Termín konania prijímacej skúšky:

1. termín – 5. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021)

2. termín – 12. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021)

Študijný odbor: 7902 J gymnázium všeobecné 4-ročné

Termín konania prijímacej skúšky:

1. termín – 3. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021)

2. termín – 10. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021)     

Študijný odbor: 7902 J gymnázium všeobecné 8-ročné

Termín konania prijímacej skúšky:

1. termín – 3. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021)

2. termín – 10. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021)    

 

Organizačné pokyny k prijímacím skúškam 2021/2022Podávanie prihlášok na všetky odbory:


Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

Príloha: Rozhodnutia ministra 

Rozhodnutie z 26.1. 2021
Rozhodnutie zo 4.1.2021 Výsledky prijímacieho konania:  

S P R I E V O D N Á    D O K U M E N T Á C I A  Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium

Potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium

Žiadosť o ubytovanie v školskom internáte 

 

P O N U K A    A K T I V Í T    G Y M N Á Z I A 

 • Stravovanie  vo vlastnej školskej jedálni poskytujeme všetkým záujemcom z oboch foriem štúdia (raňajky, obed, večera)
 • Ubytovanie v našom školskom internáte  pre študentov 4-ročného a 5-ročného bilingválneho štúdia zo vzdialenejších oblastí. V prípade vyššieho záujmu sa uplatní výber podľa vzdialenosti a dostupnosti trvalého bydliska.
 • Gymnázium má dlhoročnú spoluprácu s cisterciánmi v rakúskom Heiligenkreuzi. Každoročne organizujeme spoločné projekty i výmenné pobyty študentov.
 • Gymnázium má dve počítačové učebne s internetom, päť multifunkčných učební,  projektory v každej kmeňovej triede, odborné učebne a laboratóriá, obnovené telocvičné objekty vrátane posilňovne, školský bufet, knižnicu s klubovňou, školskú kaplnku.
 • Škola má vlastný študentský časopis, rozhlasové štúdio a spevokol, každoročne organizuje vlastné kultúrne, spoločenské a zábavné akcie pre študentov.

 

 

 

 

 

Novinky v kocke
 • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
 •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
 • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
 • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
 • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
 • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac