Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prijímacie konanie

V školskom roku 2022/2023 otvárame dve triedy štvorročného štúdia, jednu triedu bilingválneho štúdia v nemeckom jazyku a jednu triedu osemročného štúdia. 

 

 

 

A K T U A L I T Y VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 2.KOLO:

Výsledky prijímacích skúšok na 4-ročné všeobecné štúdium-2.kolo
Výsledky prijímacích skúšok na 5-ročné bilingválne štúdium-2.kolo 

Vzhľadom na to, že po konaní prijímacích skúšok v májovom termíne (1. kolo) zostali na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre voľné miesta v študijnom odbore 7902 J gymnázium – štvorročné štúdium a v študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium (bilingválne – nemecké štúdium), riaditeľ školy na základe § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. v platnom znení rozhodol o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne pre nenaplnený počet miest, ktoré sa budú konať dňa 21. 06. 2022.

Nie si prijatý na žiadne gymnázium ?
Nevyšli Ti prijímacie skúšky ?
Na škole, kde ste sa hlásili, ste sa ocitli pod čiarou ?
Ešte nič nie je stratené.

>> viac informácií << 

 VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:


Uchádzač, ktorý nebol prijatý, môže v lehote 5 dní od doručenia rozhodnutia, podať odvolanie voči neprijatiu.

  

 Dôležité termíny pre prijímacie skúšky:

 • Do 28.2.2022 – stredné školy zverejnia kritériá prijatia na štúdium
 • Do 20.3. 2022 – podanie prihlášky na SŠ, vrátane osemročných gymnázií
 • 02. 05.2022 - 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemroč. gymnázií)
 • 04. 05. 2022 - 1. termín talentových skúšok na bilingválne gymnázium
 • 09. 05. 2022 - 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemroč. gymnázií)
 • 11. 05. 2022 - 2. termín talentových skúšok na bilingválne gymnázium
 • 21. 06. 2022 – ďalší termín / 2. kolo prijímacích skúšok


 

 

Termíny prijímacích skúšok – máj 2022:

7902 J gymnázium – štvorročné štúdium

otvárame 2 triedy pre 50 žiakov


Termíny prijímacích skúšok:
1. termín: 2. máj 2022 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. máj 2022)
2. termín: 9. máj 2022 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. máj 2022)

7902 J gymnázium – osemročné štúdium

otvárame 1 triedu pre 22 žiakov

Termíny prijímacích skúšok:
1. termín: 2. máj 2022 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. máj 2022)
2. termín: 9. máj 2022 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. máj 2022)

 

7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium

otvárame 1 triedu pre 29 žiakov

 

Termíny prijímacích skúšok:
1. termín: 4. máj 2022 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 5. máj 2022)
2. termín: 11. máj 2022 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 12. máj 2022)

  

Online príprava k prijímacím skúškam:

 

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium na našej škole, GCM Vám dáva do pozornosti možnosť online spôsobom si zopakovať učivo potrebné ku správnemu riešeniu prijímačkových testov.

Každé stretnutie – doučovanie trvá 45 minút, začína o 16.00 hod.

 

Prezentácia z onlineprípravy na prij.skúšky na BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM.pptx

Prezentácia z online prípravy na prij. skúšky z katolíckeho náboženstva pre 4-ročné a 5-ročné gymnázium

Prezentácia z online prípravy na prij. skúšky z katolíckeho náboženstva pre 8-ročné gymnázium

 

Ukážka príkladov z prijímacích skúšok z matematiky

Ukážka príkladov z prijímacích skúšok z matematiky na 8-ročné gymnázium

Ukážka prijímacích skúšok zo slovenského jazyka na 8-ročné gymnázium

 

Doučovanie je bezplatné

Na pripojenie použite uvedený link.Termíny konania online prípravy - doučovania na GCM  pred prijímacími skúškami v máji 2022:

 

Každé online-doučovanie začína o 16.00 hod. a trvá 45 minút 

Ak sa v čase online doučovania  

nemôžete z nejakého dôvodu pripojiť,  

napíšte nám na  

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. ,  

nahrávku doučovania Vám na vyžiadanie pošleme Smile  

Uveďte, o nahrávku ktorého doučovania máte záujem. 

Požiadanie nahrávky stačí napísať raz,  

nahrávky Vám budeme postupne posielať všetky.  

Študijný odbor: Gymnázium – bilingválne štúdium 5-ročné
Termíny:
streda 16.marec 2022- informácie a ukážky z Testu všeobecných jazykových  predpokladov Link na pripojenie
streda 23.marec 2022 – zopakovanie katolíckeho náboženstva Link na pripojenie 
Študijný odbor: Gymnázium všeobecné 4-ročné
Termíny:
MAT: utorky:   8.3., 15.3., 22.3., 29.3., 5.4. 2022  Link na pripojenie
SJL: štvrtky: 10. 3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4. 2022  Link na pripojenie
KNB: streda 23.marec 2022  Link na pripojenie 
Študijný odbor: Gymnázium všeobecné 8-ročné
Termíny:
SJL: utorky: 8.3., 15.3., 22.3., 29.3., 5.4. 2022 Link na pripojenie
MAT: štvrtky: 10. 3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4. 2022 Link na pripojenie
KNB: streda:   30.3.2022 opakovanie katolíckeho náboženstva  Link na pripojenie

Ak budú mať uchádzači o našu školu záujem stretnúť sa online aj piaty krát, môžu si stretnutie dohodnúť na poslednom online-doučovaní priamo s vyučujúcim.

 Tešíme sa na Vás

GCM Desať organizačných pokynov, užitočné linky, infografiky  k prijímacím skúškam na stredné školy  pre školský rok 2022/2023

 

1. Zákonný zástupca vypĺňa iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania - netalentové odbory, a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania - talentové odbory, takže:

 Žiak 9. ročníka sa môže prihlásiť na 2 odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností - netalentové odbory a na 2 odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností- talentové odbory. Môže si uviesť spolu 4 odbory.

Žiak 8. ročníka sa môže prihlásiť na 2 odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností- talentové odbory. Môže si uviesť spolu 2 odbory.

 Žiak 5. ročníka sa môže prihlásiť na 2 odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností.- netalentové odbory. Môže si uviesť spolu 2 odbory.

2. Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy

>> viac informácií << 

Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2022/2023:

NÁVOD ako podať PRIHLÁŠKU na strednú školu cez Edu Page základnej školy, ktorú navštevuje prihlasovaný žiak. Zákonný zástupca žiaka na vyplnenie elektronickej prihlášky na SŠ môže POUŽIŤ prihlasovacie meno a heslo svojho dieťaťa - prihlasovaného ŽIAKA.

>> Návod ako sa prihlásiť na strednú školu cez EduPage <<

>> Video o podávaní prihlášok <<

 
 
 


V prípade otázok píšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
alebo volajte na 0915/205 803, 0910/588 000 

INFORMÁCIA pre UCHÁDZAČOV o BILINGVÁLNE ŠTÚDUM,
KTORÍ SÚ ŽIAKMI 8-ročných gymnázií

Vážení rodičia, milí uchádzači,
do študijného odboru gymnázium bilingválne štúdium môžu byť prijatí aj uchádzači z TERCIE alebo KVARTY, teda z 3. alebo 4. ročníka osemročných gymnázií. Títo žiaci už sú žiakmi strednej školy, preto ich zákonný zástupca nepodáva prihlášku na ďalšiu strednú školu, ale žiadosť riaditeľovi Spojenej katolíckej školy o prestup podľa § 35, odsek 2 školského zákona č. 245/2008 Z.z. Žiadosť nájdete v prílohe č. 1.

Zákonný zástupca žiaka z tercie alebo kvarty v GCM posiela žiadosť riaditeľovi Spojenej katolíckej školy o zmenu študijného odboru podľa § 34, odsek 2 školského zákona č. 245/2008 Z.z.
Žiadosť nájdete v prílohe č. 2.

Prijímacie konanie bude mať v prípade týchto uchádzačov charakter rozdielovej komisionálnej skúšky, ktorej obsah je totožný s kritériami prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021. Prestup sa môže uskutočniť začiatkom piateho, respektíve štvrtého ročníka.

Vzor žiadosti:
Príloha č. 1: Žiadosť o prestup na bilingválne gymnázium
Príloha č. 2: Žiadosť o zmenu študijného odboru na bilingválne štúdium

  

S P R I E V O D N Á    D O K U M E N T Á C I A  


Dokumenty na stiahnutie:

Príloha č. 1: Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium

Príloha č. 2: Potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium

Príloha č. 3: Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní

Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie

Príloha č. 5: Žiadosť o ubytovanie v školskom internáte

Príloha č. 6: Prihláška na vzdelávanie v strednej škole

 

  

 

P O N U K A    A K T I V Í T    G Y M N Á Z I A 

 • Stravovanie  vo vlastnej školskej jedálni poskytujeme všetkým záujemcom z oboch foriem štúdia (raňajky, obed, večera)
 • Ubytovanie v našom školskom internáte  pre študentov 4-ročného a 5-ročného bilingválneho štúdia zo vzdialenejších oblastí. V prípade vyššieho záujmu sa uplatní výber podľa vzdialenosti a dostupnosti trvalého bydliska.
 • Gymnázium má dlhoročnú spoluprácu s cisterciánmi v rakúskom Heiligenkreuzi. Každoročne organizujeme spoločné projekty i výmenné pobyty študentov.
 • Gymnázium má dve počítačové učebne s internetom, päť multifunkčných učební,  projektory v každej kmeňovej triede, odborné učebne a laboratóriá, obnovené telocvičné objekty vrátane posilňovne, školský bufet, knižnicu s klubovňou, školskú kaplnku.
 • Škola má vlastný študentský časopis, rozhlasové štúdio a spevokol, každoročne organizuje vlastné kultúrne, spoločenské a zábavné akcie pre študentov.

 

 

 

 

 

Novinky v kocke
 •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
 • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
 • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
 • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
 • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
 • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac