Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prijímacie konanie

V školskom roku 2021/2022 otvárame dve triedy štvorročného štúdia, jednu triedu bilingválneho štúdia v nemeckom jazyku a jednu triedu osemročného štúdia. 

 

 

 

A K T U A L I T YOnline príprava k prijímacím skúškam:

 

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium na našej škole, GCM Vám dáva do pozornosti možnosť online spôsobom si zopakovať učivo potrebné ku správnemu riešeniu prijímačkových testov.

Každé stretnutie – doučovanie trvá 45 minút, začína o 16.00 hod.

 

Prezentácia z onlineprípravy na prij.skúšky na BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM.pptx

Prezentácia z online prípravy na prij. skúšky z katolíckeho náboženstva pre 4-ročné a 5-ročné gymnázium

Prezentácia z online prípravy na prij. skúšky z katolíckeho náboženstva pre 8-ročné gymnázium

 

Ukážka príkladov z prijímacích skúšok z matematiky

Doučovanie je bezplatné

Na pripojenie použite uvedený link.

Termíny konania online prípravy - doučovania na GCM:

Študijný odbor: Gymnázium – bilingválne štúdium 5-ročné
Termíny:
17.marec 2021- informácie a ukážky testu o všeobecných jazyk. Predpokladoch Link na pripojenie 
24.marec 2021 – zopakovanie katolíckeho náboženstva Link na pripojenie 

Študijný odbor: Gymnázium všeobecné 4-ročné
Termíny:
MAT: utorky: 16.3., 23.3.,30.3.,13.4. 2021  Link na pripojenie
SJL: štvrtky: 18. 3., 25.3., 8.4., 15.4. 2021  Link na pripojenie 
KNB: 24.3.2021 opakovanie katolíckeho náboženstva  Link na pripojenie 

Študijný odbor: Gymnázium všeobecné 8-ročné
Termíny:
SJL: utorky: 16.3., 23.3.,30.3.,13.4. 2021 Link na pripojenie
MAT: štvrtky: 18. 3., 25.3., 8.4., 15.4. 2021 Link na pripojenie
KNB: 31.3.2021 opakovanie katolíckeho náboženstva Link na pripojenie

Tešíme sa na Vás
GCM Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/2021:

 • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť do 8.4.2021 do základnej školy najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole, z toho

    -najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a
    -najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania.

 • Forma podania prihlášky je možná:

-elektronická (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola), bez podpisu zákonného zástupcu alebo
-listinná (papierová) v tlačenej forme na tlačive č. 056 MŠVVaŠ SR alebo na tlačive č. 062 MŠVVaŠ SR, s podpisom zákonného zástupcu.

 • Na jeden konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku, a to buď v elektronickej alebo v listinnej forme.
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor sa do prihlášky na našu školu NEPRIKLADÁ.
 • K vyplnenej prihláške je možné priložiť kópiu vysvedčenia v prípade, ak bol žiak z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne.

 

 • Zákonný zástupca žiaka do 8.4.2021 doručí riaditeľovi základnej školy najviac 4 prihlášky na strednú školu aj s prílohami.

Ak bol žiak za prvý polrok šk. roka 2020/2021 hodnotený
a) k 31.1.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.2.2021,
b) k 31.3.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.4.2021.

Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú:

-elektronicky overené riaditeľom školy cez školský informačný systém alebo
-v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy.

 

Celé znenie Usmernenia nájdete Tu

 

NÁVOD ako podať PRIHLÁŠKU na strednú školu cez Edu Page základnej školy, ktorú navštevuje prihlasovaný žiak. Zákonný zástupca žiaka na vyplnenie elektronickej prihlášky na SŠ môže POUŽIŤ prihlasovacie meno a heslo svojho dieťaťa - prihlasovaného ŽIAKA.

Návod ako sa prihlásiť na strednú školu cez EduPage

 
 
 


V prípade otázok píšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
alebo volajte na 0915/205 803, 0910/588 000 

INFORMÁCIA pre UCHÁDZAČOV o BILINGVÁLNE ŠTÚDUM,
KTORÍ SÚ ŽIAKMI 8-ročných gymnázií

Vážení rodičia, milí uchádzači,
do študijného odboru gymnázium bilingválne štúdium môžu byť prijatí aj uchádzači z TERCIE alebo KVARTY, teda z 3. alebo 4. ročníka osemročných gymnázií. Títo žiaci už sú žiakmi strednej školy, preto ich zákonný zástupca nepodáva prihlášku na ďalšiu strednú školu, ale žiadosť riaditeľovi Spojenej katolíckej školy o prestup podľa § 35, odsek 2 školského zákona č. 245/2008 Z.z. Žiadosť nájdete v prílohe č. 1.

Zákonný zástupca žiaka z tercie alebo kvarty v GCM posiela žiadosť riaditeľovi Spojenej katolíckej školy o zmenu študijného odboru podľa § 34, odsek 2 školského zákona č. 245/2008 Z.z.
Žiadosť nájdete v prílohe č. 2.

Prijímacie konanie bude mať v prípade týchto uchádzačov charakter rozdielovej komisionálnej skúšky, ktorej obsah je totožný s kritériami prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021. Prestup sa môže uskutočniť začiatkom piateho, respektíve štvrtého ročníka.

Vzor žiadosti:
Príloha č. 1: Žiadosť o prestup na bilingválne gymnázium
Príloha č. 2: Žiadosť o zmenu študijného odboru na bilingválne štúdium

 Termíny prijímacieho konania na GCM:

Študijný odbor: 7902 J 74  gymnázium – bilingválne štúdium 5-ročné

Termín konania prijímacej skúšky:

1. termín – 5. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021)

2. termín – 12. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021)

Študijný odbor: 7902 J gymnázium všeobecné 4-ročné

Termín konania prijímacej skúšky:

1. termín – 3. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021)

2. termín – 10. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021)     

Študijný odbor: 7902 J gymnázium všeobecné 8-ročné

Termín konania prijímacej skúšky:

1. termín – 3. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021)

2. termín – 10. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021)    

 

Organizačné pokyny k prijímacím skúškam 2021/2022Podávanie prihlášok na všetky odbory:


Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

Príloha: Rozhodnutia ministra 

Rozhodnutie z 26.1. 2021
Rozhodnutie zo 4.1.2021 Výsledky prijímacieho konania:  

S P R I E V O D N Á    D O K U M E N T Á C I A  Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium

Potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium

Žiadosť o ubytovanie v školskom internáte 

 

P O N U K A    A K T I V Í T    G Y M N Á Z I A 

 • Stravovanie  vo vlastnej školskej jedálni poskytujeme všetkým záujemcom z oboch foriem štúdia (raňajky, obed, večera)
 • Ubytovanie v našom školskom internáte  pre študentov 4-ročného a 5-ročného bilingválneho štúdia zo vzdialenejších oblastí. V prípade vyššieho záujmu sa uplatní výber podľa vzdialenosti a dostupnosti trvalého bydliska.
 • Gymnázium má dlhoročnú spoluprácu s cisterciánmi v rakúskom Heiligenkreuzi. Každoročne organizujeme spoločné projekty i výmenné pobyty študentov.
 • Gymnázium má dve počítačové učebne s internetom, päť multifunkčných učební,  projektory v každej kmeňovej triede, odborné učebne a laboratóriá, obnovené telocvičné objekty vrátane posilňovne, školský bufet, knižnicu s klubovňou, školskú kaplnku.
 • Škola má vlastný študentský časopis, rozhlasové štúdio a spevokol, každoročne organizuje vlastné kultúrne, spoločenské a zábavné akcie pre študentov.

 

 

 

 

 

Novinky v kocke
 • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
 •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
 • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
 • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
 • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
 • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac