Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Ponuka krúžkov na GCM

2020 / 2021

Žiaci už dostali vzdelávacie poukazy, môžu ich použiť ako platidlo za krúžkovú činnosť v škole, na internáte, v centrách voľného času, v Cirkevnom centre voľného času na Klokočine, v jazykových školách a v ľudových školách umenia.

viac

Vážení rodičia, milí žiaci,

 


v prílohe nájdete "Dodatok č. 1 k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19" , ktorý je platný od 16. 09. 2020.

Dodatok od 16.09.2020

vedenie školy

viac

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách Vám oznamujeme, že riaditeľ Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra  

p o s k y t u j e

z prevádzkových a organizačných dôvodov

riaditeľské voľno dňa 14. 09. 2020 (pondelok) pre žiakov Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra .

 

Mgr. Radoslav Rusňák  - riaditeľ školy

viac

Vážení rodičia, milí žiaci.

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na Nitrianskych školách a po porade so zriaďovateľom a RÚVZ v Nitre, nebude spoločná svätá omša na začiatok školského roka. Žiaci prídu 2.9. do školy podľa nasledovného rozvrhu.

viac

Vážení rodičia,

 

pred začiatkom šk. roka 2020/2021 je povinnosťou zákonného zástupcu žiaka vyplniť Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka.  Vyplnené tlačivá odovzdá žiak triednemu učiteľovi v stredu 2. 9. 2020.

Tlačivá na stiahnutie:

Zdravotný dotazník žiaka

Vyhlásenie zákonného zástupcu

  V prípade, že si formuláre nemáte kde vytlačiť, budú k dispozícii vo vestibule školy 28.8.2020  a 31.8.2020  v čase od 7:30 do 14:00 hod.

viac

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že testovanie novoprihlásených žiakov do jazykovej školy E-KU v šk. roku 2020/2021  sa z dôvodu šírenia koronavírusu  uskutoční 2.septembra 2020 o 10:00 hod. v priestoroch jazykovej školy E-KU v budove Stapringu.

Je potrebné dodržať všetky hygienické a protiepidemické opatrenia.

 

 

Mgr. Radoslav Rusňák, riaditeľ školy

viac

Vážení rodičia, milí žiaci,

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 na webovom sídle:

https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. 

Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. 

V priebehu nasledujúceho týždňa Vás oboznámime s konkrétnymi podmienkami upravujúcimi prevádzku a vnútorný režim na našom gymnáziu a s podmienkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove  a vzdelávaní.  Podrobnejšie informácie súvisiace s nástupom žiakov do školy zverejníme do 28.8.2020.

 

Mgr. Radoslav Rusňák

riaditeľ školy

viac

Vážení rodičia,

v spolupráci s jazykovou školou E-KU Nitra pripravujeme aj v novom školskom roku 2020/2021 jazykové kurzy anglického a nemeckého jazyka, ktoré budú v prípade dostatočného záujmu prebiehať priamo v priestoroch SKŠ Nitra po vyučovaní.

viac

Hľadáme učiteľa informatiky a matematiky pre Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Spojenej katolíckej školy v Nitre.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Pracovná pozícia: učiteľ informatiky, matematiky

Požadovaný stupeň vzdelania: vysokoškolské  II. stupňa

Kvalifikačné predpoklady: podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Oblasť vzdelania: informatika, programovanie, znalosť programovacieho jazyka Python je výhodou, matematika

Kontakt: Mgr. Radoslav Rusňák 0915 205 803  email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

viac

Počet obsadených a voľných miest v študijnom odbore  7902 J gymnázium (osemročné  štúdium) dňu 30. 06. 2020.

 

Študijný odbor

Počet obsadených miest

Počet voľných miest

7902 J gymnázium

(osemročné štúdium)

27

1

viac
Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac