Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Maturitná skúška v školskom roku 2023/2024

 

Organizáciu maturitnej skúšky upravujezákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školáchv znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Všetci maturanti si do 30. septembra 2023 musia vypísať prihlášku na maturitnú skúšku priamo v aplikácii EduPage. Ak žiak požaduje úľavy umožnené podľa§ 16 Vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej školev znení neskorších predpisov, musí k prihláške podať žiadosť adresovanú riaditeľovi školy, v ktorej špecifikuje zoznam požadovaných úľav a odborný posudok lekára, špeciálneho pedagóga alebo psychológa, ktorý má žiaka vo svojej odbornej starostlivosti.

Do 15. októbra 2023 môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov alebo spôsobu konania maturitnej skúšky. Po tomto termíne môže (ale nemusí) riaditeľ školy v osobitných prípadoch podľa zákona 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov povoliť zmenu v prihláške; najneskôr však do 31. januára 2024. Odhlásenie predmetov, z ktorých žiak koná maturitnú skúšku dobrovoľne, žiak písomne oznámi riaditeľovi školy najneskôr do 31. marca 2024.

Štvorročné a osemročné štúdium

Na prihlášku uvedú žiaci štvorročného a osemročného uvedú

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk a
 • 2 voliteľné predmety.

Poradie predmetov na prihláške musí spĺňať tieto podmienky:

 • na prvom mieste musí byť uvedený slovenský jazyk a literatúra
 • na druhom mieste musí byť uvedený cudzí jazyk na úrovni B2 
 • na treťom mieste prvý voliteľný predmet,
 • na štvrtom mieste druhý voliteľný predmet,
 • na ďalších miestach prípadné dobrovoľné predmety.

Tretím predmetom už môže byť aj cudzí jazyk (predtým to vyhláška nedovoľovala). Pre jeden z voliteľných predmetov (3. alebo 4. položka v zozname) musí platiť, že súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia v gymnáziu je najmenej šesť vyučovacích hodín. V súčte týždenných hodinových dotácií sa zohľadňuje aj hodinová dotácia zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania.

Voliteľné a dobrovoľné predmety musia byť také, ktoré žiak absolvoval počas štúdia a je z neho umožnená maturitná skúška. Zoznam týchto predmetov je vPrílohe č. 2 k vyhláške č. 224/2022 Z. z. Môže tu byť uvedený aj ďalší cudzí jazyk na úrovni B2 alebo B1, pričom z neho žiak absolvuje len ústnu časť maturitnej skúšky.

Päťročné bilingválne štúdium

Na prihlášku uvedú žiaci 4. ročníka bilingválneho štúdia predmet:

 • slovenský jazyk a literatúra - žiak absolvuje aj externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky,

 Žiaci 5. ročníka bilingválneho štúdia uvedú povinne 3 predmety a v prípade záujmu 2 až 5 voliteľných predmetov, ktoré spĺňajú podmienky:

 • nemecký jazyk na úrovni C1 - žiak absolvuje aj externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky.
 • prvý voliteľný predmet,
 • druhý voliteľný predmet.
 • na ďalších miestach dobrovoľný voliteľný predmet, resp. predmety.

Pre jeden z voliteľných predmetov (3. alebo 4. položka na prihláške) musí platiť, že jeho súhrnná časová dotácia za celé štúdium musí byť aspoň 6 hodín (počítajú sa aj súvisiace semináre a cvičenia). Tretím predmetom už môže byť aj cudzí jazyk (predtým to vyhláška nedovoľovala), a to na úrovni B2 alebo B1; samozrejme, môže byť aj na štvrtej pozícii.

 

Termíny častí MS 2024

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra dňa 12. marca 2024 (utorok),
 • anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 13. marca 2024 (streda),
 • matematika dňa 14. marca 2024 (štvrtok),
 • slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2024 (piatok).

 

Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2024 a 12. apríl 2023  a  3. – 6. september 2024.

Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS v čase od 20. mája 2024 do 7. júna 2024.

 

Ústna forma MS 2024

 • Pred začiatkom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa žiak päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na maturitnú skúšku.
 • Priebeh ústnej formy internej časti maturitnej skúšky je verejný.
 • V jeden deň možno vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky najviac z troch predmetov.
 • Maturitná skúška sa vykonáva v jazyku, v ktorom sa príslušný predmet vyučoval. Ak si žiak bilingválneho vzdelávania zvolí vykonanie externej časti maturitnej skúšky, vykonáva ho rovnakým spôsobom, ako žiak štúdia, ktoré sa uskutočňuje v slovenskom jazyku. Ak sa v bilingválnom vzdelávaní vyučuje predmet súčasne v dvoch vyučovacích jazykoch, maturitná skúška sa vykonáva v jazyku podľa školského vzdelávacieho programu.
 • V jednom vyučovacom dni možno pred jednou predmetovou maturitnou komisiou vyskúšať najviac 24 žiakov.
 • Čas vyčlenený pre jednotlivé časti a predmety maturitnej skúšky je uvedený v I. časti prílohy č. 2. Ak ide o žiaka, ktorý je cudzincom, čas konania jednotlivých častí maturitnej skúšky sa upravuje podľaVI. časti prílohy č. 2.
 • Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní.
 • Minimálny počet maturitných zadaní je 30. Každé maturitné zadanie sa použije iba jedenkrát v príslušnom dni a v jednej predmetovej maturitnej komisii v tej istej strednej škole.
 • Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou sa zverejnia sedem dní pred termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v príslušnej škole.
viac
Novinky v kocke
 • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
 • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac