Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre
29.10.2020
Oznam 26.10.

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,

ako sme Vás informovali v piatok na základe rozhodnutia ministra školstva číslo:2020/17949:1-A1810 s účinnosťou od 26. októbra 2020 je do odvolania mimoriadne prerušené školské vyučovanie:

-na základnej škole sv. Svorada a Benedikta pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
-na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda.

viac

Vážení rodičia, žiaci,

 

od štvrtku 22.10.2020 do odvolania sa na základe rozhodnutia RÚVZ v Nitre, nebude vydávať strava v školskej jedálni, z dôvodu pozitívneho výskytu ochorenia Covid-19 u nepedagogického zamestnanca kuchyne. Vyučovanie od štvrtku 22.10. 2020 do odvolania bude končiť o 12:30 hod. V tieto dni je zabezpečená väčšia ponuka v školskom bufete.

 

vedenie školy


 

viac

Vážení rodičia, žiaci,

 

triedy príma, sekunda, tercia, kvarta pokračujú vo vyučovaní od 19.10.2020 prezenčnou formou podľa platného rozvrhu hodín. Výučba bude prebiehať pri dodržiavaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení daných RÚVZ a Ministerstvom školstva SR. Aby nedochádzalo ku zmiešavaniu skupín žiakov jednotlivých tried, budú žiaci presťahovaní ako je uvedené v prílohe.

viac

Vážení rodičia, kolegovia, kolegyne, žiaci,


v prílohe nájdete dodatok č. 8 k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19.

 

Dodatok č. 8

viac

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,


v prílohe Vám posielame základné pravidlá postupu pri zistení pozitivneho testu na ochorenie COVID-19 a pravidlá pre osoby , ktoré boli v úzkom kontakte ss pozitívne testovanou osobou.

Pravidlá postupu pri zistení pozitívneho testu na ochorenie COVID-19

Pravidlá pre osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou

viac

Vážení rodičia, žiaci,


na základe medializovaných informácií ministerstva školstva Vám oznamujeme nasledovné opatrenia:
1. žiaci základných škôl sa vyučujú prezenčne za sprísnených opatrení,
2. žiaci gymnázia od 12. 10. 2020 prechádzajú na dištančné vzdelávanie (na základe rozhodnutia ministra),
3. nižšie ročníky osemročných gymnázií (prima – kvarta), ktoré korešpondujú s ročníkmi na základnej škole, budú fungovať v normálnom režime s povinným nosením rúšok,

viac

Vážení rodičia, milí žiaci,

 

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa udeľuje riaditeľské voľno v termíne od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 pre žiakov 6.-9. ročníka ZŠ sv. Svorada a Benedikta a pre žiakov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda.

viac

Vážení rodičia, milí žiaci,

 

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  riaditeľ školy  so súhlasom zriaďovateľa  udeľuje  riaditeľské voľno  dňa 09. 10. 2020 pre žiakov Gymnázia sv. Cyrila  a Metoda.  

viac

Dodatok č. 5 k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy

v súvislosti so šírením COVID-19

 

Usmernenie riaditeľa školy  platné od 01. 10. 2020   k postupu Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19. Usmernenie je vydané na základe odporúčaní MŠVVaŠ zo dňa 29. 09. 2020.   

viac

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,

riaditeľ školy vydáva dodatok k „Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19 zo dňa 26. 08. 2020 . Dodatok obsahuje  zmeny vykonané na základe aktualizácie manuálu MŠVVaŠ SR „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021“ zo dňa 16. 09. 2020, ktoré sú prispôsobené na podmienky školy.

Nižšie Vám prinášane opatrenia platné do 30. 09. 2020. Celý dokument nájdete v prílohe.

viac
Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac