Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Dokumenty a tlačivá

Dokumenty

- Štatút školy
- Duchovno výchovný projekt
 - Pracovný poriadok školy

- Plán práce školy 2018/2019

- Klasifikačný poriadok

- Školský vzdelávací program GCM (4-ročné štúdium ISCED3A, 8-ročné štúdium ISCED2)

- Inovovaný školský vzdelávací program GCM (bilingválna sekcia, nižší stupeň, vyšší stupeň)

- Koncepcia rozvoja SKŠ 2013 - 2018

- Koncepcia rozvoja SKŠ 2018 - 2022


- Výchovný program školského internátu

- Materská škola svätých anjelov strážcov

- Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2013 / 2014 

- Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2014 / 2015 

- Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2015 / 2016

- Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2016 / 2017

- Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017 / 2018

- Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018 / 2019

- Systém seminárov a rozširujúcich hodín
- Maturita - pokyny

- Zásady spracúvania osobných údajov

Tlačivá na stiahnutie


- Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
- Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane


- Žiadosť o vydanie karty ISIC/Euro26
- Žiadosť o vydanie karty ITIC

 - Lyžiarsky výcvik - Informovaný súhlas zákonných zástupcov

- Potvrdenie o návšteve školy

- Potvrdenie o návšteve školy na účely prídavkov na dieťa

- Potvrdenie o ubytovaní v ŠI

- Žiadosť o individuálne štúdium

- Žiadosť o komisionálne preskúšanie

- Žiadosť o oslobodenie z TEV

- Žiadosť o ospravedlnenie neprítomnosti žiaka

- Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

- Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí

 - Žiadosť o prestup

 - Žiadosť o ubytovanie v školskom internáte (PDF)

 - Žiadosť o ubytovanie v školskom internáte (DOCX)

 - Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

 - Žiadosť o oslobodenie od dochádzky do školy na hod. TEV

 - Žiadosť o odpis vysvedčenia

 - Žiadosť o poskytnutie štipendia

 - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca

 - Súhlas so spracovaním osobných údajov

 - Vyhlásenie pedagogického zamestnanca

- Pozadie s motívom GCM

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia, žiaci,   od štvrtku 22.1... / viac
  • Vážení rodičia, žiaci,   triedy príma, s... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, v prílo... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, kolegyne, žiaci... / viac
  • Vážení rodičia, žiaci, na základe medial... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci,   Na základe... / viac