Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Dokumenty a tlačivá

Dokumenty

- Štatút školy
- Duchovno výchovný projekt
- Pracovný poriadok školy

Plán práce školy 2021/2022

- Klasifikačný poriadok

- Školský vzdelávací program GCM (Bilingválny 2020; Inovovaný Bilingválny iŠkVP 2017 verzia 2019, 2021Inovovaný GCM ISCED-2 iŠkVP 2019 projektInovovaný GCM ISCED-2 iŠkVP 2021 (KTK) projektInovovaný GCM ISCED-3A iŠkVP 2015

)

 

- Koncepcia rozvoja SKŠ 2013 - 2018

- Koncepcia rozvoja SKŠ 2018 - 2022


- Výchovný program školského internátu

- Materská škola svätých anjelov strážcov

- Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2013 / 2014 

- Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2014 / 2015 

- Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2015 / 2016

- Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2016 / 2017

- Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017 / 2018

- Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018 / 2019

- Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2019 / 2020

- Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020 / 2021

- Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2021 / 2022

- Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2022 / 2023

- Systém seminárov a rozširujúcich hodín
- Maturita - pokyny

- Zásady spracúvania osobných údajov

Tlačivá na stiahnutie

 

- Prihláška na jednotkové semináre 

- Prihlaška na dvojkové a trojkové semináre

 

- Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

- Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane


- Žiadosť o vydanie karty ISIC/Euro26
- Žiadosť o vydanie karty ITIC

- Potvrdenie o návšteve školy

- Potvrdenie o ubytovaní v ŠI

-Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok

- Žiadosť o individuálne štúdium

- Žiadosť o komisionálne preskúšanie

- Žiadosť o oslobodenie z TEV

- Žiadosť o ospravedlnenie neprítomnosti žiaka

- Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

- Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí

 - Žiadosť o prestup

 - Žiadosť o ubytovanie v školskom internáte (PDF)

 - Žiadosť o ubytovanie v školskom internáte (DOCX)

 - Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

 - Žiadosť o odpis vysvedčení

 - Žiadosť o poskytnutie štipendia

 - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca

 - Súhlas so spracovaním osobných údajov

 - Vyhlásenie pedagogického zamestnanca

 - Prihláška na stravovanie 

- Pozadie s motívom GCM

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac