Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Neklasifikované predmety

Oznam o neklasifikovaní niektorých predmetov v čase prerušeného vyučovania

Riaditeľ Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda  na základe usmernenia MŠVVa Š SR o hodnotení žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 oznamuje neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

 

V 2. polroku školského roka 2019/2020 budú neklasifikované nasledovné predmety:

Nižší stupeň 8. ročného gymnázia (ročníky príma – kvarta)

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

Etická výchova

Telesná a športová výchova

Štvorročné štúdium, vyšší stupeň osemročného štúdia (ročníky kvinta – oktáva), päťročné bilingválne štúdium

Telesná a športová výchova

Upozornenie: Záverečné hodnotenie bude realizované pre všetky predmety, podľa usmernenia ministerstva školstva, na základe rozhodnutia riaditeľa školy  po prerokovaní v pedagogickej rade školy.

 

Mgr. Radoslav Rusňák

riaditeľ školy

Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac