Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Maturitné okruhy z chémie pre úlohy č. 2

Maturitné okruhy z chémie – 2.časť 

2021

1. Dané sústavy látok zaraďte medzi izolované, otvorené alebo uzavreté sústavy
2. Navrhnite spôsoby oddelenia zložiek zo zmesí
3. Na základe elektrónovej konfigurácie valenčnej vrstvy atómu prvku určite, v ktorej perióde a skupine PT sa nachádza daný prvok
4. Z daných atómov vyberte izotopy
5. Ako súvisí protónové číslo, počet válenčných elektrónov, hlavné a vedľajšie kvantové čísla ?
6. Napíšte elektrónovú konfiguráciu a kvantové bunky atómu
7. Dané zlúčeniny pomenujte a zaraďte do jednotlivých skupín anorganických látok.
8. Napíšte vzorce látok
9. Pomenujte ióny
10. Vypočítajte hodnotu pH, určte pH roztoku soli
11. Nakreslite štruktúrny elektrónový a geometrický vzorec, konštitučný, elektrónový štruktúrny, racionálny vzorec, empirický a sumárny vzorec.
12. Ako ovplyvnia rýchlosť chemickej reakcie faktory
13. Určte, ktoré z uvedených dejov sú exotermické, endotermické.
14. Napíšte termochemickú rovnicu danej reakcie.
15. Nakreslite graf zmeny entalpie v priebehu reakcie.
16. Vypočítajte reakčné teplo.
17. Vypočítajte hmotnosť molekúl.
18. Vypočítajte rýchlosť chemickej reakcie.
19. Napíšte rovnovážnnu konštantu reakcie, vypočítajte východiskové koncentrácie látok.
20. Uveďte spôsoby zvýšenia výťažku produktu.
21. Ku jednotlivým kyselinám priraďte ich konjugované zásady.
22. Doplňte protolytickú rovnicu, vyznačte konjugované páry.
23. Na základe hodnoty disociačnej konštanty kyseliny porovnajte silu kyseliny
24. Zapíšte zrážacie reakcie.
25. Výpočty – roztoky.
26. Výpočty s Ks.
27. Vyrovnaj redoxné reakcie.
28. Vypočítaj Mr, m, n, N.
29. Charakterizuj vplyv plynných oxidov na človeka a na životné prostredie človeka.
30. Napíšte rovnice vzniku tvrdej vody, vzniku krasových útvarov alebo vodného kameňa.
31. Napíšte rovnice:
– výroby páleného vápna, haseného vápna, tuhnutia malty
– výroby sódy bicarbony
– výroby železa
– výroby chrómu aluminotermiou
– výroby HNO3, H2SO4
– výroby NH3 a laboratórnej prípravy NH3 z NH4Cl
32. Napíšte rovnice výroby kovov, fosfatácie, rozpúšťania kovov v kyseline.

 

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac