Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Slovenčinárky cestovali za inšpiráciou

V dňoch 23. -24. marca 2017 sa konala celoslovenská konferencia Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny v Považskej Bystrici. Zúčastnili sa na nej vedúce predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry,  Mgr. G.Kratochvílová  za základnú školu a PaedDr. V.Ďurfinová za gymnázium.

Absolvovali veľmi bohatý a plodný program. Získali cenné informácie o nových trendoch vyučovania slovenského jazyka a literatúry, významné posuny v lingvistike, v hláskosloví, morfológii a rovnako aj  v syntaktických rovinách jazyka. Zaujala nás najmä hraničná  morfosyntaktická disciplína. Okrem jazykovedných  postupov  sme sa dozvedeli  veľmi užitočné organizačno-technické inštrukcie k testovaniam T5, T9, PFIČ a EMS. Mimo edukatívnych dôležitých faktov bolo veľkým duchovným obohatením stretnutie s významnými lingvistami, literátmi a jazykovedcami svetového formátu. Beseda s pánom Prof. PhDr.Ľuborom Králikom, CSc. z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV,  autorom unikátneho etymologického slovníka, priniesla vysoko efektívny emocionálny zážitok, rovnako aj s pani Dr. Luciou Ološtiakovou z Prešovskej univerzity, ktorá nám predstavila Retrográdny morfematický slovník slovenčiny. Tento jazykový skvost zaujal aj nášho majstra  básnického slova, pána Daniela Heviera. Všetky vzácne a inšpirujúce vedomosti, informácie chceme aplikovať do našej ďalšej práce, aby vyučovanie  slovenčiny  smerovalo  k užitočnosti, radosti a k potešeniu poznaného.

(text: G.Kratochvílová a V.Ďurfinová)

Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky pre Gymnázium ... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac