Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Nemecká telovýchova

V rámci festivalu Divadelná Nitra sme sa 30. 9. 2019 mali možnosť zúčastniť vystúpenia súboru HAUPTAKTION z Mníchova, SRN. Predstavenie  “Druhý pokus o telovýchovu” možno chápať ako performatívnu esej, ktorá prezentuje dejiny Nemecka na základe vývoja telovýchovných aktivít v rôznych telocvičných spolkoch v priebehu posledných 200 rokov. Keďže toho hnutie je v Nemecku stale aktuálne a má nemálo prívržencov, určite bola prezentovaná performancia zaujímavým prínosom nielen pre divadelný festival, ale aj pre nás osobne.

 

Po predstavení sme dostali príležitosť zúčastniť sa debaty s tvorcami a aktérmi súboru HAUPTAKTION. Objasnili nám mnohé aspekty vzniku a realizácie predstavenia, ako aj hlavné myšlienky a problematiku danej tematiky. Zaujali nás nielen žánrové špecifiká performatívnej eseje, ale i dokumentaristický rozmer celého predstavenia. Na debate bol prítomný aj najvyšší predstaviteľ Nemecka na Slovensku, pán Joachim Bleicker, veľvyslanec SRN.

Zároveň by sme chceli poďakovať Katedre germanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitra za jej podporu a pomoc pri rozširovaní našich obzorov – aj návštevou nemeckého divadelného predstavenia.

Pripájame naše fotografie s členmi súboru HAUPTAKTION, s pánom veľvyslancom Bleickerom a vedúcou Katedry germanistiky FF UKF pani PaedDr. Oľgou Wrede, PhD.

NEMECKÁ VERZIA TEXTU

Im Rahmen des Theaterfestivals Divadelná Nitra wurde uns die Möglichkeit angeboten, uns am 30. September 2019 den performativen Essay „Zweiter Versuch über das Turnen“ der HAUPTAKTION aus München, BRD, anzuschauen.

Auf der Bühne wurde die deutsche Geschichte der letzten 200 Jahre als Geschichte der Turnbewegung gezeigt, die immer noch in Deutschland dank vieler Turnvereine sehr lebendig ist. Die Performance der HAUPTAKTION war zweifellos sehr interessant und eine Bereicherung im Programm des Festivals. Nach der Aufführung nahmen wir teil an dem Gespräch mit den Performern, die uns einige Aspekte ihres Stückes und seiner Entstehung erhellen konnten. Interessant war für uns nicht nur das Genre eines performativen Essays, sondern auch die dokumentarische Dimension der von uns besuchten Aufführung. Bei der Debatte war auch der höchste Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in der Slowakei anwesend, Herr Joachim Bleicker, Botschafter der BRD.

Wir danken dem Lehrstuhl für Germanistik der Philosophischen Fakultät der Philosoph Konstantin-Universität in Nitra für die Zusammenarbeit und die Möglichkeit, unsere Horizonte auch durch den Besuch einer deutschsprachigen Theateraufführung zu erweitern.

Anbei unsere Fotos mit den Theaterschaffenden der HAUPTAKTION, mit Herrn Botschafter Bleicker und der Lehrstuhlleiterin des Germanistiklehrstuhls FF UKF, Frau PaedDr. Oľga Wrede, PhD.

 

(Sofia Farkašová, Patrícia Kováčiková, Katarína Petrovičová, text: PaedDr. Juliana Greňová, foto: PaedDr. Oľga Wrede, PhD.)

Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky pre Gymnázium ... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac