Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Desať rokov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre

                 Desať rokov školy nie je dôvod na veľké oslavy a bilancovanie. Je to však iste príležitosť vyjadriť svoju vďačnosť Bohu a všetkým ľuďom, cez ktorých nám tak hojne prejavoval svoju lásku.
           Toto všetko sme si jasne uvedomili už na začiatku školského roka 2000/2001, keď sa začala vzdialená príprava na toto jubileum. V prvom rade išlo o publikáciu, ktorá by zaznamenala život gymnázia od jeho vzniku až dodnes. Vďaka porozumeniu a ochote pedagógov a ostatných pracovníkov školy sme mohli už v januári odovzdať textovú časť obohatenú o množstvo fotografií. Ostatné už bolo dielom nášho bývalého kolegu Mgr. Juraja Vontorčíka, ktorý ochotne urobil grafickú úpravu a zabezpečil tlač. Súčasťou boli aj poznámkové bločky a záložky do kníh s emblémom a adresou gymnázia.               Ďalšou veľkou úlohou bolo premyslieť a zostaviť priebeh osláv tak, aby sme na nikoho nezabudli. Nakoniec bol prijatý návrh rozdeliť všetko na tri etapy: pre zamestnancov a hostí, pre našich súčasných študentov a pre absolventov GCM. Súčasne sme sa rozhodli, že i napriek stiesneným pomerom zrealizujeme všetky akcie v areáli školy.

               Prípravy vyvrcholili v máji, v mesiaci, keď pred 10 rokmi otec kardinál Ján Chryzostom Korec podpísal zriaďovaciu listinu gymnázia. V predvečer osláv nás prišli pozdraviť priatelia z partnerského cisterciánskeho gymnázia v rakúskom Schlierbachu. Na slávnosť Nanebovstúpenia Pána 24. mája 2001 zavítal na GCM vyše stočlenný spevácky zbor a orchester s originálnym vlastným projektom muzikálu Orpheus a pod vedením Christopha Stöcklera a Josefa Gappmaiera ho úspešne predviedli pre našich študentov v Starom divadle v piatok 25. mája 2001 o 11.00 hod. Popoludnie strávili na Ranči D+D v Nitre. V tomto originálnom prostredí mali možnosť prezrieť si kone i ukážky ich výcviku, ba dokonca si na nich i zajazdiť. Po večeri v saloone ranča sedeli až do zotmenia pri ohňoch, kde si za zvukov westernovej kapely opekali špekáčky. Sobota patrila prehliadke pamätihodností mesta a nákupom a večer o 19.00 h. bolo vystúpenie pre rodičov a verejnosť Nitry. Mladí umelci zožali veľký úspech a vo všetkých účastníkoch zanechali ten najlepší dojem. Záver dňa patril relaxácii na diskotéke v objekte školy. V nedeľu 27. mája 2001 už tradične účinkovali na svätej omši v Kláštornom kostole a potom nasledovala rozlúčka. Boli to naši prví gratulanti a patrí im uznanie a vďaka nás všetkých.

               Slávnostnú atmosféru štvrtka 31. mája 2001 naznačovalo okrem oblečenia i skrátené vyučovanie. O 14.00 sa začala v Kláštornom kostole slávnostná svätá omša k 10. výročiu nášho gymnázia. Hlavným celebrantom bol otec kardinál Ján Chryzostom Korec, koncelebrovali predstavitelia Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, duchovenstvo z biskupského úradu a viac než 20 kňazov a rehoľníkov. Nechýbali ani naši vzácni hostia zo Schlierbachu – riaditeľ gymnázia P. Martin Spernbauer, P. Pius a bývalý opát P. Kohout, nechýbal ani dekan Teologickej fakulty z Heiligenkreuzu P. Karl Wallner.               Mimoriadne vzácnymi hosťami boli podpredseda Národnej rady SR Pavol Hrušovský, štátny tajomník Ministerstva školstva SR Martin Fronc, kultúrny atašé Rakúskeho veľvyslanectva v SR Mag. Walter Persché a delegácia z Krajského úradu v Nitre na čele s vedúcim Odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry Štefanom Prónayom. Na svätej omši sa zúčastnili i všetci súčasní i bývalí pracovníci školy, zástupcovia rodičov a sponzorov a samozrejme študenti gymnázia.

               Liturgiu svätej omše pripravoval školský kaplán Mgr. Štefan Bukovan v spolupráci so sr. Josefou Rybanskou, účinkoval školský spevokol pod vedením Mgr. Márie Mandákovej.

               Po svätej omši si hostia prezreli areál gymnázia a potom nasledoval slávnostný program v telocvični školy, ktorý otvoril riaditeľ Mgr. Ing. Karol Žák, CSc. Jeho prezentácia desiatich rokov bola doplnená o obrazovú časť, ktorú zabezpečoval Ing. Magdolen z VÚŽV, i hudobné podfarbenie. Za zriaďovateľa sa prihovoril Mons. František Rábek, pomocný biskup a generálny vikár, za krajský úrad RNDr. Štefan Prónay.

               Veľmi milé boli i pozdravy zo zahraničia – P. Martin a P. Karl, ako i slová absolventky Evy Tinákovej. Celý program bol obohatený o vystúpenie našich študentov. Originálny prípitok predsedu rodičovského spoločenstva Ladislava Hetényiho otvoril slávnostnú recepciu, ktorú sme pripravili v malej telocvični v spolupráci s Hotelovou akadémiou v Nitre z darov, ktoré poskytli títo sponzori: MONTEX, TAX COMPANY, UNIQA, Ľudová banka, Istrobanka, Corgoň, Energoprojekt, TAURIS, COCA-COLA a ďalší nemenovaní dobrodinci.

               Počas recepcie mali hostia možnosť porozprávať sa s pracovníkmi školy, prezrieť si desať panelov dokumentujúcich život gymnázia, napísať čosi do pamätnej knihy, či na záver večera si zaspievať a zatancovať spolu s pracovníkmi a študentmi gymnázia. Veríme, že sa všetci cítili dobre a že si okrem jubilejnej publikácie a zvláštneho čísla školského časopisu odnášali domov i pozitívny obraz o našej škole a ľuďoch v nej.

               Piatok 1. júna 2001 bol vyhradený pre našich súčasných študentov. Program sa začal v telocvični o 9.00 h. príhovorom riaditeľa, potom nasledovalo vyhodnotenie študentských súťaží k 10. výročiu školy v štyroch oblastiach: literárnej, výtvarnej, hudobnej a športovej. V programe vystúpilo i vokálne komorné združenie gymnázia pod vedením Mgr. Márie Mandákovej, študenti z domova mládeže a maturantky s ukážkami svojich literárnych prác.

               V ďalšej časti PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, CSc. krátko uviedol 40-minútový videofilm, ktorý pripravil z rôznych videozáznamov zo života školy v spolupráci s naším bývalým študentom Petrom Horváthom. Mladší mali možnosť vidieť čosi z histórie školy, starší si zaspomínali na jej začiatky.

               Záver programu patril zábavným kvízom, ktoré pre nižší cyklus pripravili a moderovali Mgr. Jana Mitošinková a Mgr. Eva Broďániová, pre starších Mgr. Beáta Miklošková a Mgr. Vladimír Fandel. Vybraní zástupcovia tried si zmerali svoje vedomosti a šikovnosť, ostatní sa dobre zabavili.

               V sobotu 2. júna 2001 už okolo obeda postávali pred školou skupinky mladých ľudí. Spomedzi 970 absolventov GCM prijalo naše pozvanie asi 300. Stretnutie sa začalo svätou omšou, ktorú celebroval Mons. František Rábek spolu so školským kaplánom Mgr. Štefanom Bukovanom a prvým kňazom z radov našich absolventov P. Františkom Adrianom Olachom. Liturgiu pripravila sr. Josefa Rybanská spolu s absolventmi, ktorí sa radi ujali aj spevu.

               Po prezentácii a prehliadke gymnázia sa všetci zhromaždili vo veľkej telocvični. Príhovor riaditeľa vystriedal spev improvizovaného zboru absolventov a potom už nasledoval videofilm zo života školy. Slávnostnú recepciu otvoril prípitkom Doc. PhDr. Karol Križalkovič, CSc., zakladajúci čestný riaditeľ gymnázia. A potom nasledovali nekonečné rozhovory, spevy, improvizovaný program študentov i profesorov. Vo výbornej atmosfére si nikto neuvedomil, že prišla 22. hodina – záver dňa, ktorý bol o absolventoch, pre absolventov a s absolventmi. Zostali po nich iba ich výroky z ankety uverejnené v jubilejnom čísle časopisu a radosť nás všetkých, že sme sa po rokoch znova videli a že sa máme radi.

               Toto je bodka za oslavami desaťročnice nášho gymnázia. Vďaka patrí predovšetkým Pánu Bohu, našej nebeskej Matke a patrónom školy sv. Cyrilovi a Metodovi, ako aj všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o dôstojný priebeh týchto dní, a tak pomohli vytvárať dobré meno Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre.

 

 

 

Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky a matematiky p... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac