Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prijímacie konanie - osemročné štúdium

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka

Gymnázia sv. Cyrila a Metoda

v školskom roku 2022/2023

 

 

Všeobecné štúdium – osemročné

 

Kritériá sú vypracované v súlade s ustanoveniami § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prijímanie žiakov do katolíckych škôl sa uskutočňuje v súlade s Predpismi všeobecného poriadku pre katolícke školy a školské zariadenia Nitrianskej diecézy č. 1012/2014 z 1. októbra 2014.

Forma prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah vychádzajú zo vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na základnej škole.

 

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

Študijný odbor: 7902 J gymnázium

Termín konania prijímacej skúšky:

1. termín –  2. mája 2022 (podľa potreby  vzhľadom na počet uchádzačov aj    3. mája 2022)

2. termín – 9. mája 2022 (podľa potrebyvzhľadom na počet uchádzačov aj 10. mája 2022)                                        

Prerokované na pedagogickej rade: dňa 26. januára 2022

Forma štúdia: denná

Dĺžka štúdia: 8 rokov

Počet miest na prijatie: 22 (1 trieda). Zriaďovateľ si vyhradzuje právo prijať do každej prvej triedy troch žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky, na základe vlastných kritérií

Prihlášku môže podať zákonný zástupca žiaka 5. ročníka ZŠ.

Prihlásení žiaci, vrátane žiakov s priemerom hodnotenia 1,0 budú konať písomné prijímacie skúšky.

 

II. KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA

 

1.   ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 

a) Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa súhrnného/koncoročného hodnotenia zo 4. ročníka a z polročného hodnotenia z 5. ročníka.  Hodnotenie výchovných predmetov sa do priemeru nezapočítava.

Priemer známok Body
1,00 10
1,01 – 1,10 8
1,11 – 1,20 6
1,21 – 1,30 4
1,31 – 1,40 2
viac ako 1,40 0

b) Prospech

Ak žiak dosiahol v 3., 4. a na polrok v 5. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového bodového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 

 

2.   TESTY z profilových predmetov

a)   Prijímacie skúšky sú z troch predmetov:

 • Katolícke náboženstvo
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Matematika

b)   Všetky tri oblasti pozostávajú z písomných testov na úrovni učiva základnej školy (1.- 4.roč).

c)   Body za testy:

 • Katolícke náboženstvo - max. 30 bodov / min. 8 bodov
 • Slovenský jazyk a literatúra – max. 30 bodov / min. 8 bodov
 • Matematika – max. 30 bodov / min. 8 bodov

 

3.   ĎALŠIE KRITÉRIÁ     

a)   Predmetové olympiády

Bodujú sa výsledky predmetových olympiád garantovaných Ministerstvom školstva, vedy,  výskumu a športu SR (okrem športových súťaží), Pytagoriáda, iBobor, Hviezdoslavov Kubín, Biblická olympiáda, A Slovo bolo u Boha. Započítava sa len najlepšie umiestnenie v danej súťaži zo 4. a  5. ročníka. Uchádzač pripojí k prihláške doklad (diplom/výsledková listina) o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži.

Počet bodov Úroveň súťaže
Okresná Krajská Národná Medzinárodná
1. miesto 5 10 15 20
2. miesto 3 6 10 15
3. miesto 2 3 5 10
Úspešný riešiteľ 1 2 3 5

  b) Odporúčanie kňazom (10 bodov)

Na základe súčtu bodov bude zostavené poradie uchádzačov, ktoré je  rozhodujúce pre prijatie na štúdium. 

 

4.   ROVNOSŤ BODOV

V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá v stanovenom poradí:

 • Motivačný list- krátka slohová práca: Prečo chcem študovať na GCM ?,
 • navštevovanie cirkevnej základnej školy sv. Svorada a Benedikta v Nitre,
 • navštevovanie cirkevnej základnej školy,
 • získanie väčšieho počtu bodov za bod č. 2 – testy,
 • priemer hodnotenia na konci  4. ročníka a na polroku 5. ročníka,
 • účasť na predmetových olympiádach a súťažiach.

 

5.   PODMIENKY PRIJATIA 

Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v školskom roku 2022/2023 bude prijatý uchádzač, ktorý :

a) Získal primárne vzdelanie, splnil podmienky prijímacieho konania a umiestnil sa v zozname uchádzačov  v poradí podľa súčtu dosiahnutých bodov na základe najvyššieho počtu žiakov schválených Nitrianskym samosprávnym krajom pre prijímacie konanie v školskom roku 2022/2023. Ak sa uvoľní miesto na prijatie, bude sa pokračovať  v poradí podľa počtu získaných bodov.

b) Úspešné zvládol prijímacie skúšky zo všetkých 3 predmetov, z každého predmetu aspoň na stanovené minimum bodov.

c) Nutnou podmienkou prijatia je písomný súhlas rodičov s katolíckou výchovou na gymnáziu, ako i záväzok žiaka rešpektovať výchovnú líniu a školský poriadok.

d) Prijatie žiaka, ktorý mal v posledných dvoch ročníkoch štúdia na základnej škole zníženú známku zo správania bude osobitne posúdené riaditeľom školy. Žiadosti o prijatie  nemusí riaditeľ v danom prípade vyhovieť.

e) Odvolanie  o neprijatí možno podať v zákonnej lehote na Diecézny školský úrad  v Nitre prostredníctvom riaditeľa gymnázia.

 

6.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a.   Ak sa uchádzač zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne, riaditeľ školy určí náhradný termín. Dôvod neúčasti oznámi uchádzač  alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi  školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

b.   Na základe uvedených kritérií sa vytvorí poradovník uchádzačov o štúdium podľa najvyššieho získaného počtu bodov.

c.    Uchádzač, ktorý bol prijatý na štúdium musí v určenom termíne odoslať potvrdenie o nastúpení (nenastúpení)  na tunajšej škole.  V prípade neodoslania potvrdenia v o nastúpení na štúdium bude na uvoľnené miesto prijatý ďalší uchádzač v poradí.

d.   Ak sa uvoľní  miesto na prijatie, bude sa pokračovať v prijímacom konaní v poradí podľa počtu získaných bodov.

e.    Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v priestoroch školy a na webovej stránke školy www.gcm.sk  v časti ”Štúdium“ dňa 18. mája 2022.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom štúdia nás kontaktujte mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. alebo telefonicky na 0915 205 803, 0910 588 000.

Novinky v kocke
 •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
 • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
 • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
 • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
 • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
 • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac