Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Pravidelné aktivity

 Duchovné aktivity

 Ranná modlitba, každé ráno o 8:00
Dlhoročným zvykom našej školy je začať vyučovanie spoločnou modlitbou. Niekoľko minút pred zvonením ohlasujúcim začiatok prvej hodiny sa nesie školou prostredníctom rozhlasu pekná pokojná hudba. Počas nej majú študenti a profesori prísť do svojej triedy, pripraviť sa na prvú hodinu a stíšiť sa. Po zazvonení nasleduje krátka meditácia dôkladne pripravená a dôstojne prednesená vybraným študentom alebo profesorom a modlitby Otčenáš a Sláva Otcu. Ranné modlitby má pod dohľadom sestra Jozefa. Táto chvíľa stretnutia s naším dobrým Pánom Bohom je pre nás povzbudením plnohodnotne prežiť zvyšné vyučovacie hodiny i celý deň.

 

 Ruženec, v stredu po vyučovaní
„Pre človeka dneška je modlitba ruženca veľkou pomocou. Prináša pokoj a sústredenosť. Náš život vovádza do Božích tajomstiev a Boha prináša do nášho života.“       (Ján Pavol II., 3.9.1983)
Na našej škole sa už od jej založenia pravidelne stretávame na modlitbe ruženca a to vždy v stredu o 14.30 v misijnej miestnosti. Ruženec nie je len tradíciou, ktorá sa vytvorila na GCM. Je to v prvom rade čas modlitby, čas stretnutia s Bohom cez našu Matku – Pannu Máriu. Tu rozmýšľame nad Božím Slovom, spoznávame životy svätých či sa dozvedáme rôzne svedectvá ľudí, ktorí vo svojom živote zakúsili Božiu pomoc. Naše úmysly a nielen naše ale aj našich spolužiakov, rodín, školy, spoločnosti, či sveta potom vkladáme do tajomstiev ruženca a predkladáme ich cez ruky Panny Márie nášmu nebeskému Otcovi a On sám vždy naplní naše srdce svojím pokojom.

 

 Modlitba cez veľkú prestávku, 10:30
„Modlitbu a prácu nemožno nikdy oddeľovať...“      (Ján Pavol II)
Na GCM máme privilégium – školskú kaplnku. Pán Ježiš tu s nami býva pod jednou strechou. Tu sa každý deň cez veľkú prestávku spolu modlievame jeden desiatok ruženca. Môže sem prísť každý – malý i veľký a môže sem priniesť svoje úmysly. Tu sa na chvíľu zastavíme uprostred povinností každého dňa, pripomenieme si, ktorý svätý má sviatok, načerpáme silu, aby sme s radosťou mohli pokračovať ďalej. Každý štvrtok je cez veľkú prestávku vyložená Sviatosť Oltárna a triedy si pripravujú adoráciu (tí, ktorí sa dobrovoľne prihlásia). Sme vďační Pánu Bohu za túto možnosť a za každú milosť, ktorú nám denne vo svojej milosrdnej láske dáva.

 

Ďalšie aktivity
 Relácia školského rozhlasu,v utorok a štvrtok o 10:30
K činnosti školského rozhlasu patrí nielen vysielanie rannej modlitby a užitočných informácii, ale aj spríjemnenie veľkej prestávky v utorok a vo štvrtok. Počas moderovanej relácie sa púšťajú moderné alebo iné hodnotné piesne sprevádzané zaujímavými postrehmi moderátora. Študenti majú možnosť prinesť do rozhlasu svoju obľúbenú pieseň a dať ju zahrať vybranému spolužiakovi alebo profesorovi.

 

Diskotéka,približne štvrťročne
Školská diskotéka je príležitosťou na oddych od školských starostí, zábavu v mravne vyspelom kolektíve radostných mladých ľudí, prehĺbenie vzťahov spolužiakov a kamarátov z iných tried. Tanec je doplnený spločným programom pripravený vybranou triedou a tombolou. Študenti vyššieho stupňa sa stretávajú vo štvrtok v čase 18,00 - 22,00 vo veľkej telocvični. Študenti nižšieho stupňa sa stretávajú zriedkavejšie; v piatok 16,00 - 18,00 príma a sekunda, 16,00 - 20,00 tercia a kvarta v malej telocvični. Správny a bezpečný priebeh akcie zabezpečuje pedagogický dozor a páni školníci.
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac