Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Všeobecné informácie o maturitách

HODNOTENIE MS 

a) Výsledky externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) sa hodnotia percentami, ústna odpoveď známkou. Na maturitnom vysvedčení sa z predmetu, ktorý má externú časť, uvádza aj percentil (úspešnosť žiaka v porovnaní s výsledkami ostatných maturantov SR z daného predmetu a úrovne).  

b) Žiak úspešne zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil skúšku zo všetkých predmetov maturitnej skúšky.  

c) Ak žiak neuspel z dobrovoľného predmetu, nemá to vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a výsledok sa ani neuvádza na maturitnom vysvedčení.  

 

Kedy úspešne zmaturujete?  

 

Zo SJL, ANJ, NEJ alebo iného cudzieho jazyka (teda predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti) vtedy, ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MŠ:  

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získate úspešnosť vyššiu ako 25% z celkového počtu bodov alebo v externej časti získate úspešnosť vyššiu ako 33% z celkového počtu bodov alebo  

b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v písomnej forme internej časti získate úspešnosť vyššiu ako 25% z celkového počtu bodov a súčasnev externej časti získate úspešnosť vyššiu ako 33% z celkového počtu bodov.  

 

Z matematiky (predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MŠ:  

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získate úspešnosť vyššiu ako 25% z celkového počtu bodov alebo  

b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v externej časti získate úspešnosť     

          vyššiu ako 33% z celkového počtu bodov.  

 

Z ostatných predmetov, ktoré nemajú externú časť ani písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z každej formy internej časti nebude horšie ako 4 - dostatočný.  

 

Z dobrovoľného predmetu úspešne vykonáte externú časť maturitnej skúšky, ak v nej získate úspešnosť vyššiu ako 33% z celkového počtu bodov.  

 

LEGISLATÍVA UPRAVUJÚCA MATURITU 

Legislatíva upravujúcu konanie maturitnej skúšky je dostupná na stránke NÚCEM - základné informácie k Maturite 2022. 

Organizáciu a konanie maturitnej skúšky upravuje: 

 • Zákon č. 254/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon - platné znenie, účinný od 1.9.2018), 
 • Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných  školách a jej zmien a doplnení (vyhláška v platnom znení). 

 

ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY 

Externá časť maturitnej skúšky (EČ MS):  

Prebieha v marci formou jednotných testov vypracovaných NÚCEMom, ktoré píšu všetci maturanti v rovnakom čase. Testy cudzích jazykov pre maturanta gymnázia zodpovedajú obsahom a náročnosťou úrovni B2  Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy. 

 • Slovenský jazyk a literatúra - 100 minútový test + 15 min. 
 • Cudzí jazyk – Úroveň B2 - 120 minútový test + 15 min.
 • Matematika - 150 minútový test + 15 min.  

 

Viac informácií o štruktúre a zložení testov písomnej formy externej časti MS je na stránke www.nucem.sk

Špecifikácie/charakteristiky testov pre EČ MS 2022 z cudzieho jazyka, slovenského jazyka a literatúry a matematiky sú uvedené na stránke NúCEMhttps://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita 

 

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS):  

Písomná forma internej časti obsahuje písanie slohovej práce na jednotnú tému pre všetky školy SR. Témy sa zverejňujú na začiatku konania PFIČ. Všetci žiaci píšu prácu v rovnakom čase. 

Slovenský jazyk a literatúra - 150 + 15 minút (1 téma zo 4 ponúkaných)  

Anglický jazyk - 60 +15 minút 

Nemecký jazyk – 9 0 +15 minút (jedna téma) 

 

ÚSTNA ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY 

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS): 

Prebieha v máji 

 • Tvorí ju ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou. Žiak si žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní 
 • Ústna odpoveď je verejná.  
 • Maturitnú komisiu tvorí predseda maturitnej komisie a dvaja skúšajúci. 
 • Žiak môže vykonať v jeden deň ústnu formu maturitnej skúšky najviac z troch predmetov 

 

Časový rozsah maturitnej skúšky: 

 

 • Slovenský jazyk a literatúra – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď 
 • Anglický jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď. 
 • Nemecký jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď. 
 • Matematika – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď. 
 • Informatika – 30 min. príprava, 20 min. odpoveď. 
 • Občianska náuka – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď. 
 • Dejepis – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď. 
 • Geografia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď. 
 • Biológia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď. 
 • Chémia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď. 
 • Fyzika – 20 min. príprava, 20 min. Odpoveď. 
 • Matematika - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď. 

 

Z ČOHO MATURUJE MATURANT 4- a  8-ročného ŠTÚDIA 

Maturitná skúška 

Žiak môže vykonať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov, v ktorých sa vzdelával. 

Maturitnú skúšku pre 4- a 8- ročné štúdium tvoria 4 povinné predmety: 

1.  slovenský jazyk a literatúra 

2.  povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk na úrovni B2 

3.  voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (týždenná hodinová dotácia pre predmet - najmenej 6 hodín vrátane seminárov ) 

4. ďalší ľubovoľný voliteľný predmet, v ktorom sa žiak vzdelával(má ho na vysvedčení), môže ním byť aj ďalší cudzí jazyk, z ktorého žiak vykoná len ústnu formu internej časti MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.  

Charakteristika úrovní B1 a B2 v súlade s Európskym referenčným rámcom: 

B1 – nižšia úroveň - schopnosť porozumieť hlavným bodom komunikácie, ak sa používa spisovný, štandardný jazyk v už známych súvislostiach:  

škola, práca, voľný čas, atď. Schopnosť zvládnuť väčšinu situácií, vyskytujúcich sa pri cestách do danej jazykovej oblasti. Schopnosť jednoduchého súvislého prejavu na známe témy a oblasti osobného záujmu. Schopnosť hovoriť o skúsenostiach a udalostiach, opisovať sny, želania a ciele a poskytnúť krátke odôvodnenie alebo vysvetlenie. 

B2 – vyššia úroveň - schopnosť porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám. Schopnosť spontánneho a plynulého dorozumievania sa pri normálnom tempe prejavu s partnerom, pre ktorého je daný jazyk materinským jazykom. Schopnosť jasného a detailného prejavu na rôzne témy, vyjadrenie vlastného stanoviska k aktuálnym otázkam a definovanie výhod i nevýhod rôznych možností. 

Žiak si môže zvoliť aj dobrovoľný predmet (Zákon č. 245/2008 Z. z., §74, ods.7). 

d) Maturitná skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk pozostáva z externej, písomnej formy internej časti a ústnej  časti. Maturitná skúška z matematiky sa skladá z externej časti a ústnej časti. Ostatné predmety majú len ústnu časť maturitnej skúšky. 

 

 

Maturitná skúška z predmetu cudzí jazyk  

a) Každý žiak musí maturovať z jedného cudzieho jazyka na úrovni B2.  

b) Ďalší cudzí jazyk si môže zvoliť ako 4. maturitný predmet alebo ako dobrovoľný predmet, z ktorého vykoná iba ústnu formu internej časti MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.  

 

Cieľové požiadavky na MS 2022  

 

katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky.  

Katalóg cieľových požiadaviek č. 2019/2049:2-A1020 s platnosťou od 1. septembra 2019 obsahuje podrobnosti o spôsobe konania a obsahu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.   

Pre maturantov v roku 2022 platia cieľové požiadavky ustanovené dodatkom č. 1 ku Katalógu cieľových požiadaviek, ktorý je účinný od 1. septembra 2019. Cieľové požiadavky pre jednotlivé predmety nájdete na stránke ŠPÚ.  

 

 

 

 

 

 


  

 

 

Novinky v kocke
 •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
 • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
 • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
 • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
 • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
 • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac