Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Aktuálne zmeny vo vyučovaní

Vážení rodičia, žiaci,

 

triedy príma, sekunda, tercia, kvarta pokračujú vo vyučovaní od 19.10.2020 prezenčnou formou podľa platného rozvrhu hodín. Výučba bude prebiehať pri dodržiavaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení daných RÚVZ a Ministerstvom školstva SR. Aby nedochádzalo ku zmiešavaniu skupín žiakov jednotlivých tried, budú žiaci presťahovaní ako je uvedené v prílohe.

 

Upozorňujeme všetkých žiakov, aj ich zákonných zástupcov, že podľa usmernenia Ministerstva školstva SR je každý žiak po prerušení dochádzky do školy v trvaní troch po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) povinný predložiť písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Mgr. Radoslav Rusňák
riaditeľ školy

Presťahovanie tried a koniec vyučovania

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Rozpis obedov

Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac