Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

ZMENA ORGANIZAČNÝCH POKYNOV PRE ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021!

Vážení rodičia, milí žiaci.

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na Nitrianskych školách a po porade so zriaďovateľom a RÚVZ v Nitre, nebude spoločná svätá omša na začiatok školského roka. Žiaci prídu 2.9. do školy podľa nasledovného rozvrhu.

 

Príchod do školy na 9:00 hod.

Triedy: Sekunda, Kvarta, Sexta, II.A, III.A, III.B,  II.N, V.N

(Žiaci môžu do budovy školy vstupovať od 8:30 – 8:55)

                                                   (žiaci budú v škole do 10:30 hod.)

 

Príchod do školy na 9:30 hod.

Triedy: Septima, Oktáva, II.B, IV.N, IV.A, IV.B, III.N, Kvinta , Tercia

 (žiaci môžu do budovy školy vstupovať od 9:00 – 9:25)

 (žiaci budú v škole do 11:00 hod.)

 

Príchod do školy na 10:00 hod.

Triedy: Príma, I.N, I.B, I.A

 (žiaci môžu do budovy školy prichádzať medzi 9:30 – 10:00 hod. Spolu s triednymi profesormi pôjdu do svojich tried)

(žiaci budú v škole do 11:30 hod)

 

Do budovy vstupuje žiak v rúšku a prvé dva týždne ho má počas celého pobytu v škole.

2. 9. pred vstupom do školy bude zabezpečený ranný filter v troch intervaloch podľa tried. (rúška, dezinfekcia rúk, meranie telesnej teploty). Nikto s prejavmi koronaochorenia nemôže vstúpiť do budovy školy. Treba si priniesť dve rúška a prezuvky (Prezuvky si zatiaľ nenosia žiaci 1. ročníka a PRÍMY).

Vyučovanie bude prebiehať v triede. Žiaci sa nemajú zhromažďovať pred školou, ani na chodbách, skupiny žiakov sa nebudú miešať. Žiaci majú byť počas prestávok čo najviac v triede, v budove školy majú byť len nevyhnutný čas. V prvý deň   možnosť stravovania nie je.

 

Od 3.9. prichádzajú žiaci na vyučovanie začínajúce o 8.00 hod., treba si priniesť dve rúška, prezuvky, pomôcky na vyučovanie. Rozvrh pre daný deň bude zverejnený aktuálne cez EduPage. Pri vstupe do budovy školy bude prebiehať ranný hygienicko-epidemiologický filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk). Nikto s prejavmi koronaochorenia nemôže vstúpiť do budovy školy. TŠV neprebieha v telocvični, ale v exteriéri. Semináre prebiehajú dištančnou formou videohodín v poobedných hodinách, ich čas uvedie vyučujúci v kalendári v Teamse. V triede sa počas prestávok vetrá, dezinfikujú sa priestory toaliet a dotykové povrchy (kľučky, lavice, stoly). Stravovanie v školskej jedálni bude možné od 3.9., ak má žiak zaplatenú stravu. Stravovanie bude prebiehať pri dodržiavaní hygienicko-epidemiologických pravidiel a tak, aby nedošlo k miešaniu organizačných zložiek, ani skupín žiakov. Stravovanie pre žiakov GCM je možné až po 13.00 hod., pre prímanov od 12.30 hod.

V priebehu celého obdobia pandémie sa počas vyučovania budú dodržiavať pokyny riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19, ktoré sú k dispozícii na stránke školy.

 

Opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. 

Aj napriek náročnosti situácie, ktorú spôsobuje COVID 19 sa snažíme, aby žiaci mali hygienicko-epidemiologicky čo najbezpečnejšie prostredie na vyučovací proces. Nech nás počas nového roka sprevádza Božie požehnanie a Božia ochrana, trpezlivosť a pochopenie.

 

Organizačné pokyny pre začiatok šk. roka 2020/2021

Pokyn riaditeľa školy - Koronavírus smernica od 01.09.2020

 

 

 

 

 

Novinky v kocke
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,ako sme V... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac