Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Harmonogram

 

                    Č A S O V Ý     H A R M O N O G R A M  
     
   A K C I Í    A    Ú L O H   V   Š K O L S K O M   R O KU   2017  -  2018
     
AUGUST 21.8.- 23.8. – duchovné cvičenia pre pedagógov;
  24.8 – komisionálne  skúšky; 
  25.8. – úvodná PR;
  30.8.-11.9. – zasadnutie PK; (schválenie TVVP)
     
SEPTEMBER 4.9. –  slávnostný začiatok školského roka 2017/2018 (pondelok)
        sv. omša o 10,00 v kláštornom kostole;
        triedy I.A, I.B, I.N a príma sa stretnú v učebniach;
  11.9. – termín odovzdania vzdelávacích poukazov žiakom;
  11.9. – pracovná porada pedagógov;
  18.9. –  plenárne a triedne stretnutie rodičovského spoločenstva ; (pondelok)
  19.9. –  termín odovzdania tematických výchovno - vzdelávacích plánov
      a plánov PK;
  21.9. – pestrý večer na internáte - imatrikulácie ŠI;
  25.9. – termín prijatia  vzdelávacích poukazov od žiakov;
  25.9. – duchovná obnova pre pedagógov SKŠ; (pondelok)
  28.9. –  imatrikulačná diskotéka pre vyšší stupeň, privítanie prvákov;
  29.9. – termín odovzdania záväzných prihlášok na ústne MS;
        (tr. profesori maturitných tried)
     
OKTÓBER 1.10.-31.10. –  I.A, I.B, I.N, KVI, II.A, II.B, II.N, SEXTA - OŽZ;  (účelové cvičenie 6h) 
    PRI, SEK, TER, KVA - OŽZ;  (účelové cvičenie 5h)
    III.A, III.B, SEP, III.N -  kurz na ochranu života a zdravia;( 3x 6h);
  5.10. – misijný jarmok; 
  7.10. –  imatrikulačná diskotéka pre  nižší stupeň; 
  16.-20.10. – plavecký kurz PRI;
  16.10. – duchovná obnova pedagógov SKŠ;
  30.10.-31.10. –  jesenné prázdniny;  
     
NOVEMBER 9.-15.11. – Erasmus
  13 .11. –  hodnotiaca porada  - 1. štvrťrok šk. roka 2017/2018;
  15.11.-25.11. – zasadnutie PK;  (zhodnotenie prospechu a plnenia TVVP, 
    príprava maturitných zadaní)
  16.11. –  stužková slávnosť;  (štvrtok)
  24.11.-25.11. –  etické sympózium (vyšší stupeň); 
  27.11. – duchovná obnova pedagógov SKŠ;
  27.11. – stretnutie  triednych rodičovských spoločenstiev; (pondelok)
     
DECEMBER 7.12. – „Deň otvorených dverí“ pre záujemcov o štúdium  na GCM;
  8.12. – zasvätenie školy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie,(piatok)
      sv. omša,
     stretnutie pedagogických zamestnancov školy;
  18.-22.12. –  adventné a vianočné aktivity tried a školy;
  21.12. – Vianoce na internáte;
  23.12.-5.1. –  vianočné prázdniny; 
     
JANUÁR 15.1.2018. – duchovná obnova pre pedagógov SKŠ;
  19.1. – uzavretie dochádzky za 1. polrok;
  25.1. – uzavretie známok za 1. polrok do 13,00; (štvrtok)
  29.1. –  klasifikačná porada - 1.polrok šk.roka 2017/2018; (pondelok) 
  31.1. – ukončenie 1. polroka, odovzdávanie výpisov známok; (streda)
     
FEBRUÁR 2.2. –  polročné prázdniny; (piatok)
    – lyžiarsky výchovno-duchovný kurz tercia + ZŠ;
  13.2. – sviatok sv. Cyrila a Metoda zo 14.2, patrónov školy – sv. omša; 
  14.2. –  popolcová streda - začiatok pôstneho obdobia;
  19.2. – duchovná obnova pre pedagógov SKŠ;
  25.2-2.3 – lyžiarsky výchovno-duchovný kurz II.A, II.B, SEXTA,II.N;
     
MAREC 5.-9.3 – jarné prázdniny;
  12.3.- 23.3. –  zasadnutie  PK 
    (metódy a formy práce na vyučovaní, plnenie TVVP,
    schválenie maturitných zadaní a pomôcok); 
  13.3. –  EČ a PFIČ zo SJL; (utorok)
  14.3. –  EČ a PFIČ z cudzích  jazykov; (streda)
  15.3. –  EČ  z MAT; (štvrtok)
  19. 3. –  duchovná obnova pre pedagógov SKŠ;
  26.3.-15.4. – prijímacie skúšky do bilingválneho gymnázia;
  29.3.-3.4. – veľkonočné prázdniny; (štvrtok - utorok)
     
APRÍL 5.4. –  príprava pre uchádzačov do prímy a 1. ročníka;
  9.4. – hodnotiaca porada - 3. štvrťrok šk. roka  2017/2018;
  16.4 – duchovná obnova pre pedagógov SKŠ;
  16.4. – stretnutie triednych rodičovských spoločenstiev; (pondelok)
  26.4. –  termín odovzdania  testov na prijímacie skúšky do 
        1. ročnika   (predsedovia PK SJL, KNB, MAT);
     
MÁJ 1.5.-31.5. –  I.A, I.B, I.N, KVI, II.A, II.B, II.N, SEXTA - OŽZ , (účelové cvičenie)
    PRI, SEK, TER, KVA - OŽZ,  (účelové cvičenie)
  7.5. – klasifikačná  porada – hodnotenie maturantov; (pondelok)
  14.5. –  1. termín prijímacích skúšok do 1. ročníka; (pondelok)
  17.5. –  2. termín prijímacích skúšok do 1. ročníka;  (štvrtok)
      
  11.5. –  rozlúčka s maturantami; 
  14.5-18.5. –  akademický týždeň;
  21.5.-25.5. –  ústne  maturitné  skúšky;  
  29.5. –  odovzdávanie maturitných vysvedčení;
     
JÚN 1.6.-15.6. – stretnutie  triednych rodičovských spoločenstiev (neformálne);
  16.6. – do tohto dátumu realizovať triedne výlety a exkurzie;
  21.6. – uzavretie známok do 14,00;
  25.6. – klasifikačná porada za 2. polrok šk. roka 2017/2018; (pondelok)
    –  zasadnutie  PR  -  vyhodnotenie  šk. roka  2017/2018;
  28.6.-6.7. – zasadnutie PK (zhodnotenie externej a internej časti MS,
    zhodnotenie prijímacích skúšok do 1. ročníka)
  28.6. – rozlúčkový večer ŠI;
  29.6.  – prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, sv. omša,
     odovzdávanie vysvedčení,
     ukončenie šk.roka 2017/2018;
Novinky v kocke
  • Upozorňujeme rodičov, ktorí počas prázdnin... / viac
  • Informácie pre pedagógov DC v Čičmanoch -... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac