Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Harmonogram

                    Č A S O V Ý     H A R M O N O G R A M  
     
   A K C I Í    A    Ú L O H   V   Š K O L S K O M   R O KU   2016  -  2017
     
AUGUST 22.8.- 24.8. – duchovné cvičenia pre pedagógov;
  26.8. – úvodná PR;
  30.8.-11.9. – zasadnutie PK; (schválenie TVVP)
  30.8. – komisionálne  skúšky; 
     
SEPTEMBER 5.9. –  slávnostný začiatok školského roka 2016/2017 (pondelok)
        sv. omša o 10,00 v kláštornom kostole;
        triedy I.A, I.B, I.N a príma sa stretnú v učebniach;
  9.9. – termín odovzdania vzdelávacích poukazov žiakom;
  12.9. – pracovná porada pedagógov;
  13.-14.9. – duchovná obnova pre študentov I.A;
  19.9. –  termín odovzdania tematických výchovno - vzdelávacích plánov
      a plánov PK;
  19.9. –  plenárne a triedne stretnutie rodičovského spoločenstva ; (pondelok)
  22.9. – pestrý večer na internáte;
  22.9. – termín prijatia  vzdelávacích poukazov od žiakov;
  26.9. – duchovná obnova pre pedagógov SKŠ; (pondelok)
  27.9.-28.9. – duchovná obnova pre študentov  I.B;
  29.9. –  imatrikulačná diskotéka pre vyšší stupeň, privítanie prvákov;
  30.9. – termín odovzdania záväzných prihlášok na ústne MS;
        (tr. profesori maturitných tried)
     
OKTÓBER 1.10.-31.10. –  I.A, I.B, I.N, KVI, II.A, II.B, II.N, SEXTA - OŽZ;  (účelové cvičenie 6h) 
    PRI, SEK, TER, KVA - OŽZ;  (účelové cvičenie 5h)
    III.A, III.B, SEP -  kurz na ochranu života a zdravia;( 3x 6h);
  4.10. – misijný jarmok; 
  4.10.-5.10. – duchovná obnova pre študentov  I.N;
  7.10. –  imatrikulačná diskotéka pre  nižší stupeň; 
  18.-21.10. – plavecký kurz PRI;
  24.10. – duchovná obnova pedagógov SKŠ;
  25.10.-26.10. – duchovná obnova pre študentov  KVI;
  28.10.-31.10. –  jesenné prázdniny;  (piatok -  pondelok)
     
NOVEMBER 11.11. –  stužková slávnosť; 
  14 .11. –  hodnotiaca porada  - 1. štvrťrok šk. roka 2016/2017;
  15.11.-25.11. – zasadnutie PK;  (zhodnotenie prospechu a plnenia TVVP, 
    príprava maturitných zadaní)
  21.11. – stretnutie  triednych rodičovských spoločenstiev; (pondelok)
  25.11.-26.11. –  etické sympózium (vyšší stupeň); 
  28.11. – duchovná obnova pedagógov SKŠ;
     
DECEMBER 7.12. – „Deň otvorených dverí“ pre záujemcov o štúdium  na GCM;
  8.12. – zasvätenie školy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie,(štvrtok)
    sv. omša,
    stretnutie pedagogických zamestnancov školy;
  19.-22.12. –  adventné a vianočné aktivity tried a školy;
  23.12.-5.1. –  vianočné prázdniny; 
     
JANUÁR 9.1.2017. – duchovná obnova pre pedagógov SKŠ;
  20.1. – uzavretie dochádzky za 1. polrok;
  26.1. – uzavretie známok za 1. polrok do 14,00; (štvrtok)
  30.1. –  klasifikačná porada - 1.polrok šk.roka 2016/2017; (pondelok) 
  31.1. – ukončenie 1. polroka, odovzdávanie výpisov známok; (utorok)
     
FEBRUÁR 3.2. –  polročné prázdniny; (piatok)
  6.2. – duchovná obnova pre pedagógov SKŠ;
  14.2. – sviatok sv. Cyrila a Metoda, patrónov školy – sv. omša; 
  20.2.-24.2. – jarné prázdniny;
     
MAREC 1.3. –  popolcová streda - začiatok pôstneho obdobia;
  6. 3. –  duchovná obnova pre pedagógov SKŠ;
  6.3.- 16.3. –  zasadnutie  PK 
    (metódy a formy práce na vyučovaní, plnenie TVVP,
    schválenie maturitných zadaní a pomôcok); 
  14.3. –  EČ a PFIČ zo SJL; (utorok)
  15.3. –  EČ a PFIČ z cudzích  jazykov; (streda)
  16.3. –  EČ  z MAT; (štvrtok)
  26.3.-31.3. – lyžiarsky výchovno-duchovný kurz II.A, II.B, II.N, SEXTA;
  28.3. – prijímacie skúšky do bilingválneho gymnázia;
     
APRÍL 3. 4. – duchovná obnova pre pedagógov SKŠ;
  6.4. –  príprava pre uchádzačov do prímy a 1. ročníka;
  10.4. – hodnotiaca porada - 3. štvrťrok šk. roka  2016/2017;
  13.4.-18.4. – veľkonočné prázdniny; (štvrtok - utorok)
  24.4. – stretnutie triednych rodičovských spoločenstiev; (pondelok)
  26.4. –  termín odovzdania  testov na prijímacie skúšky do 
        1. ročnika   (predsedovia PK SJL, KNB, MAT);
     
MÁJ 1.5.-31.5. –  I.A, I.B, I.N, KVI, II.A, II.B, II.N, SEXTA - OŽZ , (účelové cvičenie 6h)
    PRI, SEK, TER, KVA - OŽZ,  (účelové cvičenie 5h)
  9.5. – klasifikačná  porada – hodnotenie maturantov; (utorok)
  9.5. –  1. termín prijímacích skúšok do 1. ročníka; (utorok)
  11.5. –  2. termín prijímacích skúšok do 1. ročníka;  (štvrtok)
  12.5. –  rozlúčka s maturantami; 
  15.5-19.5. –  akademický týždeň;
  22.5.-26.5. –  ústne  maturitné  skúšky;  
  25.5. –  prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, sv.omša;
  30.5. –  odovzdávanie maturitných vysvedčení;
     
     
JÚN 1.6.-19.6. – stretnutie  triednych rodičovských spoločenstiev (neformálne);
  15.6. – prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, sv.omša;
  19.6. – do tohto dátumu realizovať triedne výlety a exkurzie;
  21.6. – uzavretie dochádzky;
  22.6. – uzavretie známok do 14,00;
  26.6. – klasifikačná porada za 2. polrok šk. roka 2016/2017; (pondelok)
    –  zasadnutie  PR  -  vyhodnotenie  šk. roka  2016/2017;
  28.6.-30.7. – zasadnutie PK (zhodnotenie externej a internej časti MS,
    zhodnotenie prijímacích skúšok do 1. ročníka)
  29.6.  – prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, sv. omša;
  30.6.  – odovzdávanie vysvedčení,
     ukončenie šk.roka 2016/2017;
Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac