Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Harmonogram

 

                    Č A S O V Ý     H A R M O N O G R A M  
     
   A K C I Í    A    Ú L O H   V   Š K O L S K O M   R O KU   2018  -  2019
     
AUGUST 27.8.- 29.8. – duchovné cvičenia pre pedagógov;
  30.8. – úvodná PR;
  31.8 – komisionálne  skúšky; 
  30.8.-10.9. – zasadnutie PK; (schválenie TVVP, návrh exkurzií, sympózií)
     
SEPTEMBER 3.9. –  slávnostný začiatok školského roka 2018/2019 (pondelok)
        sv. omša o 10,00 v kláštornom kostole;
        triedy I.A, I.B, I.N a príma sa stretnú v učebniach;
  6.9. – termín odovzdania návrhov plánovaných exkurzií a zápisnic zasadnutia PK;
  10.9. – termín odovzdania vzdelávacích poukazov žiakom;
  10.9. – pracovná porada pedagógov;
  11.9-12.9 – DO I.A;
  17.9. –  odovzdanie TK a  triednych výkazov;
  17.9. –  plenárne a triedne stretnutie Združenia pri SKŠ ; (pondelok)
  21.9. – pestrý večer na internáte - imatrikulácie ŠI;
  24.9. – duchovná obnova pre pedagógov SKŠ; (pondelok)
  25.9. – termín prijatia  vzdelávacích poukazov od žiakov;
  25.9-26.9 – DO I.B;
  27.9. –  imatrikulačná diskotéka pre vyšší stupeň, privítanie prvákov;
  28.9. –  termín odovzdania vytlačených tematických výchovno - vzdelávacích 
     plánov, plánov PK a návrhov koordinátorov;
  28.9. – termín odovzdania záväzných prihlášok na ústne MS;
        (tr. profesori maturitných tried; prihlásenie ma MS cez IŽK)
     
OKTÓBER 1.10.-31.10. –  I.A, I.B, I.N, KVI, II.A, II.B, II.N, SEXTA - OŽZ;  (účelové cvičenie 6h) 
    PRI, SEK, TER, KVA - OŽZ;  (účelové cvičenie 5h)
    III.A, III.B, SEP, III.N -  kurz na ochranu života a zdravia;( 3x 6h);
  2.10-3.10 – DO I.N;
  4.10. – misijný jarmok; 
  9.10-10.10  – DO príma;
  12.10. –  imatrikulačná diskotéka pre  nižší stupeň; 
  15.-19.10. – plavecký kurz PRI;
  15.10. – duchovná obnova pedagógov SKŠ;
  23.10. – jesenné posedenie pedagógov;
  31.10.-2.11. –  jesenné prázdniny;  
     
NOVEMBER 5.11. –  etické sympózium (vyšší stupeň); 
  12 .11. –  hodnotiaca porada  - 1. štvrťrok šk. roka 2018/2019;
  15.11.-25.11. – zasadnutie PK;  (zhodnotenie prospechu a plnenia TVVP, 
    prerokovanie maturitných okruhov, zhodnotenie súťaží)
  19.11. – stretnutie  triednych rodičovských spoločenstiev; (pondelok)
  26.11. – odovzdanie zápisníc zo zasadnutia PK;
  26.11. – duchovná obnova pedagógov SKŠ;
  30.11. –  stužková slávnosť;  (piatok)
     
DECEMBER 7.12. – „Deň otvorených dverí“ pre záujemcov o štúdium  na GCM;
? 10.12. – zasvätenie školy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie,(piatok)
      sv. omša,
     stretnutie pedagogických zamestnancov školy;
  17.-21.12. –  adventné a vianočné aktivity tried a školy;
  21.12. – Vianoce na internáte;
  23.12.-7.1. –  vianočné prázdniny; 
     
JANUÁR 14.1.2018. – duchovná obnova pre pedagógov SKŠ;
  18.1. – uzavretie dochádzky za 1. polrok;
  24.1. – uzavretie známok za 1. polrok do 13,00; (štvrtok)
  28.1. –  klasifikačná porada - 1.polrok šk.roka 2018/2019; (pondelok) 
  31.1. – ukončenie 1. polroka, odovzdávanie výpisov známok; (štvrtok)
     
FEBRUÁR 1.2. –  polročné prázdniny; (piatok)
  14.2. – sviatok sv. Cyrila a Metoda , patrónov školy – sv. omša; 
  ????? – lyžiarsky  kurz tercia + ZŠ;
  18.2. – duchovná obnova pre pedagógov SKŠ;
  25.2-1.3. – jarné prázdniny;
  ????? – lyžiarsky  kurz II.A, II.B, SEXTA,II.N;
     
MAREC 6.3. –  popolcová streda - začiatok pôstneho obdobia;
  11.3.- 21.3. –  zasadnutie  PK 
    (metódy a formy práce na vyučovaní, plnenie TVVP,
    schválenie maturitných zadaní a pomôcok); 
  12.3. –  EČ a PFIČ zo SJL; (utorok)
  13.3. –  EČ a PFIČ z cudzích  jazykov; (streda)
  14.3. –  EČ  z MAT; (štvrtok)
  18. 3. –  duchovná obnova pre pedagógov SKŠ;
  22.3. – odovzdanie zápisníc zo zasadnutia PK;
  26.3.-15.4. – prijímacie skúšky do bilingválneho gymnázia;
     
APRÍL 1.4. – stretnutie triednych rodičovských spoločenstiev; (pondelok)
  3.4. – testovanie T9 (KVI)
  8.4. – hodnotiaca porada - 3. štvrťrok šk. roka  2018/2019;
    – odovzdanie návrhov na zmeny uč. plánov;
  11.4. –  príprava pre uchádzačov do prímy a 1. ročníka;
? 15.4 – duchovná obnova pre pedagógov SKŠ;
  17.4. – krížová cesta;
  18.4.-23.4. – veľkonočné prázdniny; (štvrtok - utorok)
  26.4. –  termín odovzdania  testov na prijímacie skúšky do 
        1. ročnika   (predsedovia PK SJL, KNB, MAT);
     
MÁJ 1.5.-31.5. –  I.A, I.B, I.N, KVI, II.A, II.B, II.N, SEXTA - OŽZ , (účelové cvičenie)
    PRI, SEK, TER, KVA - OŽZ,  (účelové cvičenie)
  6.5. – klasifikačná  porada – hodnotenie maturantov; (pondelok)
  10.5. –  rozlúčka s maturantami; 
  13.5-17.5. –  akademický týždeň;
  13.5. –  1. termín prijímacích skúšok do 1. ročníka; (pondelok)
  16.5. –  2. termín prijímacích skúšok do 1. ročníka;  (štvrtok)
  20.5.-24.5. –  ústne  maturitné  skúšky;  
  28.5. –  odovzdávanie maturitných vysvedčení;
  30.5.     prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, sv.omša;
     
JÚN 1.6.-15.6. – stretnutie  triednych rodičovských spoločenstiev (neformálne);
  15.6. – do tohto dátumu realizovať triedne výlety a exkurzie;
  19.6. – uzavretie dochádzky;
  20.6. – uzavretie známok do 13,00;
  24.6. – klasifikačná porada za 2. polrok šk. roka 2018/2019; (pondelok)
    –  zasadnutie  PR  -  vyhodnotenie  šk. roka  2018/2019;
  28.6.-3.7. – zasadnutie PK (zhodnotenie externej a internej časti MS,
    zhodnotenie prijímacích skúšok do 1. ročníka);
  27.6. – rozlúčkový večer ŠI;
  28.6.  – odovzdávanie vysvedčení,  ukončenie šk.roka 2018/2019;
  4.7. – odovzdanie zápisníc zo zasadnutia PK;
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, riadite... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci,   v prílohe... / viac
  • Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe zh... / viac
  • Vážení rodičia,   pred začiatkom šk. rok... / viac
  • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že testov... / viac